Preskoči na glavno vsebino

Katalog informacij javnega značaja

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv organa:

Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor

Odgovorna oseba:

Nataša Ritonija

direktorica regionalne razvojne agencije

Datum prve objave kataloga:

26. 2. 2007

Datum zadnje spremembe:

4. 1. 2024

Objava kataloga:

www.rra-podravje.si

Tiskana oblika:

Dostopna na sedežu RRA Podravje - Maribor, Pobreška c. 20, 2000 Maribor

Pravna podlaga:

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18)

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16)

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA

2.1. Podatki o organizaciji organa z organigramom

Seznam notranjih organizacijskih enot:

 • Splošna služba, vodja Nataša Ritonija
 • Sektor za regionalni razvoj, vodja Boris Keuc
 • Sektor za podjetništvo, vodja Vladimir Rudl
 • Sektor za raziskave, razvoj in inovacije, vodja mag. Matjaž Fras
 • Sektor za turizem, vodja Karmen Razlag

Priloga 1: Organigram

2.2. Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

Pristojna oseba:

Nataša Ritonija, direktorica regionalne razvojne agencije

Naslov:

Pobreška c. 20, 2000 Maribor

Elektronski naslov:

info@rra-podravje.si

Telefonska številka:

(02) 333 13 00

2.3. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in strateških dokumentov z delovnega področja

Temeljne pravne podlage za vsebinsko in organizacijsko delovanje RRA Podravje - Maribor so:

 • Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor (Medobčinski uradni vestnik št. 32 z dne 15. 12. 2020, Uradno glasilo slovenskih občin Lex Localis št. 69 z dne 18. 12. 2020),
 • Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor (Medobčinski uradni vestnik št. 12 z dne 31. 5. 2021, Uradno glasilo slovenskih občin Lex Localis št. 29 z dne 28. 5. 2021),
 • Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP);
 • Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS št. 20/11, 57/12, 46/16);
 • Uredba o regionalnih razvojnih programih (Uradni list RS, št. 69/2012, 78/2015);
 • Pravilnik o regionalnih razvojnih agencijah (Uradni list RS, št. 3/2013, 59/2015 in 12/17);
 • Uredba o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike (Uradni list RS, št. 16/13, 78/15, 46/19);
 • Uredba o razvojnem svetu kohezijske regije (Uradni list RS, št. 33/13 in 61/16);
 • Pravilnik o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2014-2020 (Uradni list RS, št. 34/2014);
 • Pravilnik o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2021–2027 (Uradni list RS, št. 118/21);
 • Uredba o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje (Uradni list RS, št. 93/14, 77/16, 14/18, 168/20 in 121/21);
 • Zakon o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 – ZUPJS-C, 8/16, 61/17 – ZUPŠ in 31/18);
 • Pravilnik o sofinanciranju kadrovskih štipendij (Uradni list RS, št. 35/14 in 45/18).

2.4. Seznam strateških in programskih dokumentov

RRA Podravje - Maribor je v okviru svojega delovanja pripravila naslednje strateške in programske dokumente:

 • Regionalni razvojni program za Podravje 2021-2027 (v pripravi);
 • Regionalni razvojni program za Podravsko regijo 2014-2020;
 • Strategija razvoja Pohorja;
 • Trajnostna urbana strategija Maribor 2021–2030 (v pripravi).

2.5. Seznam vrst postopkov, ki jih vodi RRA Podravje - Maribor

RRA Podravje - Maribor v okviru izvajanja dejavnosti vodi naslednje postopke:

 • Javna naročila v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18 in 121/21).
 • Sofinanciranje štipendij v okviru regijske štipendijske sheme v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb).

2.6. Seznam storitev, ki jih RRA Podravje - Maribor nudi uporabnikom

RRA Podravje - Maribor nudi svojim uporabnikom naslednje storitve:

 • Registracijski in ostali postopki, ki jih omogoča e-VEM za registracijo podjetja (s.p. in enostavni d.o.o.).
 • Svetovanje pri oblikovanju projektnih idej, pripravi projektnih vlog in druge projektne dokumentacije ter pri realizaciji projektov.
 • Izdelava strateških dokumentov.
 • Svetovanje pri zagonu, razvoju in rasti MSP.
 • Pomoč pri vzpostavitvi poslovnih stikov s tujimi MSP.
 • Nudenje storitev mrežnega podjetniškega inkubatorja.

3. NAČIN DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Informacije javnega značaja so dostopne:

 • neposredno na spletni strani RRA Podravje - Maribor: www.rra-podravje.si;
 • z zahtevo na elektronski poštni naslov: info@rra-podravje.si;
 • z zahtevo po telefonu: (02) 333 13 00;
 • z zahtevo po pošti: RRA Podravje - Maribor, Pobreška c. 20, 2000 Maribor;
 • osebno na sedežu RRA Podravje - Maribor: Pobreška c. 20, 2000 Maribor (vsak delovnik med 9. in 14. uro).

Dostop do informacij javnega značaja je zagotovljen tudi ljudem s posebnimi potrebami.

4. STROŠKOVNIK POSREDOVANJA INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

RRA Podravje - Maribor lahko zaračuna materialne stroške posredovanja informacij javnega značaja skladno s 17. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16), ki določa naslednje cene (brez DDV):

 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 EUR,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 EUR,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 EUR,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 EUR,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 EUR,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 EUR,
 • elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek bil nabavljen,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 EUR,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 EUR,
 • poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

5. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja so:

 • podatki o projektih RRA Podravje - Maribor,
 • podatki o sklenjenih pravnih poslih,
 • evidenčna javna naročila.