O agenciji

Regionalna razvojna agencija za Podravje – Maribor je kot osrednja razvojna agencija v Podravski regiji skupaj s partnerskimi institucijami najpomembnejši člen za razvoj tako Mestne občine Maribor kot tudi vseh ostalih 40 občin v regiji. Zaradi zelo pomembe funkcije, ki jo opravlja, je ključno, da predstavlja najboljši servis občinam na področju regionalnega razvoja, projektne podpore, črpanju evropskih sredstev, povezovanju, privabljanju investitorjev, razvoju turizma, pametni specializaciji ter podporo podjetniškemu okolju.

RRA Podravje – Maribor posamezne naloge izvaja v okviru organizacijskih enot:

  • Sektor za regionalni razvoj,
  • Sektor za podjetništvo,
  • Sektor za raziskave, razvoj in inovacije,
  • Sektor za turizem.

Sektor za regionalni razvoj

Priprava Regionalnega razvojnega programa ter usmeritev k uresničevanju le-tega skozi Operativni program. Priprava strateških dokumentov, izdelavo investicijske dokumentacije ter vodenje projektov. Podpora občinam pri Dogovoru za razvoj regij ter realizaciji prijavljenih projektov. Zagotovitev odlične strokovne podpore občinam pri izvajanju projektov preko mehanizma CLLD oz. LAS. Razvoj trajnostne mobilnosti v regiji, kolesarske infrastrukture, podpora razvoju javnega avtobusnega, železniškega in vodnega potniškega prometa ter ostalih trajnostnih oblik prometa. Vzpostavitev regionalnega prostorskega načrtovanja, ki ima lahko veliko pozitivnih učinkov na nadaljnji razvoj Podravske regije.

Sektor za podjetništvo

Spodbujanje podjetništva in internacionalizacije s poudarkom na malih in srednje velikih podjetjih. Podpora preko različnih programov in projektov, predvsem pa z vključenostjo v Evropsko podjetniško mrežo, kjer smo partner že vse od leta 2000. Izvajanje nalog v okviru mrežnega (regijskega) poslovno podpornega centra in inkubatorja. Privabljanje investitorjev in vzpostavitev modela celovitega upravljanja poslovnih con, s čimer zagotavljamo dobro ponudbo potencialnim investitorjem. Z jasno strategijo in usmeritvami gospodarstva v regiji usmerjeno iščemo potencialne investitorje v domačem in tujem okolju.

Sektor za raziskave, razvoj in inovacije

Pospeševanje tehnološkega razvoja in prenosa tehnologij skozi mednarodno sodelovanje. Izvajanje nalog v okviru Digitalnega informacijskega stičišča in pametne specializacije, ki predstavlja platformo za osredotočenje razvojnih vlaganj na področja, kjer ima Podravje kritično maso znanja, kapacitet in kompetenc, ter na katerih ima inovacijski potencial za pozicioniranje na globalnih trgih. Poudarek je na razvoju pametnih mest, krožnega gospodarstva in industriji 4.0. V okviru sektorja se razvija raziskovalna skupina.

Sektor za turizem

Priprava strateških načrtov za spodbujanje in razvoj turizma v turističnem območju. Oblikovanje in promocija tržnih znamk ponudbe turističnega območja. Razvoj in trženje integralnih turističnih proizvodov turističnega območja. Spodbujanje razvoja in urejanja turistično rekreacijske infrastrukture in ostalih objektov, pomembnih za izvajanje turistične dejavnosti v turističnem območju. Sodelovanje v mednarodnih programih, programih pristojnih ministrstev in nacionalne turistične organizacije. Vzpostavitev različnih partnerstev občin (regijsko in medregijsko) z namenom spodbujanja turizma ter realizacije posameznih projektov ali produktov, ki presegajo območje posameznih občin.

Barve

Pisava

Ostalo