Preskoči na glavno vsebino

O agenciji

Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor(RRA Podravje - Maribor) je kot nosilna razvojna agencija v podravski regiji skupaj s partnerskimi institucijami najpomembnejši člen za razvoj 41 občin v regiji. Zaradi zelo pomembe funkcije, ki jo opravlja, je ključno, da predstavlja najboljši servis občinam na področju regionalnega razvoja, projektne podpore, črpanju evropskih sredstev, povezovanju, privabljanju investitorjev, razvoju turizma, pametni specializaciji ter podporo podjetniškemu okolju.

Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor je del KPD - Kreativnega parka Drava. Celoten objekt KPD je bil zgrajen okrog leta 1885 in ima poleg osrednjega trakta še štiri trakte, ki se navezujejo na južni del osrednjega trakta.

KPD predstavlja regijsko stičišče podjetništva, tehnologij in kreativnih industrij s tesno vpetostjo digitalizacije regije in usposabljanj na področju podjetništva. S prikazom ključnih regijskih projektov in vsebin bo kreativni park spodbujal razvoj regije ter vlogo znanja v družbenem in gospodarskem okolju. S poudarkom na interdisciplinarnosti, povezovanju med regijskimi institucijami in sodelovanju bo kreativni park povezoval znanje, tehnologije in kompetence na prednostnih področjih, spodbujal razvijanje inovacij, nudil podporo podjetjem za razvoj, testiranje in prikaz inovacij, ter tako zgradil podporno okolje za komercializacijo razvitih rešitev.

Na RRA Podravje - Maribor izvajamo naloge v okviru splošne službe in štirih sektorjev:


organigram - dir+svet zavoda

Regionalni razvoj

V Sektorju za regionalni razvoj spodbujamo razvoj na regionalni ravni in izvajamo aktivnosti, ki se opravljajo v javnem interesu, pripravljamo dokument Regionalni razvojni program, spremljamo in poročamo o izvajanju Izvedbenih načrtov Regionalnega razvojnega programa, ki jih skladno s Pravilnikom o organizaciji in pogojih za opravljanje nalog agencije in Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, le-ta opravlja v okviru razvojne regije. Nudimo tehnično, strokovno in administrativno pomoč organom regije: Svetu regije, Razvojnemu svetu regije in Odborom RSR ter Regijski razvojni mreži. Pripravljamo Regionalni razvojni program ter smo usmerjeni k uresničevanju le-tega skozi Operativni program. Pripravljamo strateške dokumente, investicijske dokumentacije ter vodimo projekte. Nudimo podporo občinam pri Dogovoru za razvoj regij ter realizaciji prijavljenih projektov. Zagotavljamo odlično strokovno podporo občinam pri izvajanju projektov preko mehanizma CLLD oz. LAS ter oblikujemo projekte na področju trajnostne mobilnosti, varstva narave, prostorskega načrtovanja in komunalne opreme občin ter drugih projektov skladnih s potrebami regije.

Podjetništvo

V Sektorju za podjetništvo spodbujamo podjetniško okolje in internacionalizacijo s poudarkom na malih in srednje velikih podjetjih. Podporo nudimo preko različnih programov in projektov (SPOT, PONI, MPIP), predvsem pa z vključenostjo v Enterprise Europe Network (EEN), kjer smo partner že vse od leta 2000. EEN je največja mreža v Evropski uniji na področju nudenja strokovnega znanja in storitev podjetjem, univerzam, raziskovalnim organizacijam, tehnološkim centrom in drugim poslovnim in inovacijskim institucijam. Prav tako izvajamo naloge v okviru mrežnega podjetniškega inkubatorja Podravje s sedežem v Kreativnem parku Drava (KPD) Maribor. Naša želja je širitev na celotno regijo, trenutno so pisarne na voljo v sedmih občinah. Pomembno področje je tudi privabljanje investitorjev in vzpostavitev modela celovitega upravljanja poslovnih con, s čimer se zagotavlja dobra ponudba potencialnim investitorjem. Z jasno strategijo in usmeritvami gospodarstva v regiji iščemo potencialne investitorje v domačem in tujem okolju.

Raziskave, razvoj in inovacije

V Sektorju z raziskave, razvoj in inovacije stremimo k pospeševanju tehnološkega razvoja in prenosa tehnologij skozi mednarodno sodelovanje. Izvajamo naloge v okviru Digitalnega informacijskega stičišča in pametne specializacije, ki predstavlja platformo za osredotočenje razvojnih vlaganj na področja, kjer ima Podravje kritično maso znanja, kapacitet in kompetenc ter inovacijski potencial za pozicioniranje na globalnih trgih. Poudarek je na razvoju pametnih mest, krožnega gospodarstva in industriji 4.0. Vzpostavljeno imamo tudi raziskovalno skupino.

Turizem

V Sektorju za turizem pripravljamo strateške načrte za spodbujanje in razvoj turizma v turističnem območju. Naša naloga je oblikovanje in promocija tržnih znamk ponudbe turističnega območja, razvoj in trženje integralnih turističnih produktov, spodbujanje razvoja in urejanja turistično rekreacijske infrastrukture ter ostalih objektov, pomembnih za izvajanje turistične dejavnosti. Sodelujemo v mednarodnih programih, programih pristojnih ministrstev in nacionalne turistične organizacije. Sodelovanje sloni na vzpostavitvi regijskih in medregijskih partnerstev občin z namenom spodbujanja turizma ter realizacije posameznih projektov ali produktov, ki presegajo območje posameznih občin.