Organi zavoda

Svet zavoda

Svet zavoda ima v skladu z določbami Poslovnika o delu Sveta zavoda naslednje pristojnosti:

 • sprejema pravila in druge splošne akte zavoda,
 • sprejema programe dela in razvoja zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje,
 • sprejema finančni načrt in sprejema zaključni račun zavoda,
 • predlaga ustanoviteljem spremembo in razširitev dejavnosti,
 • predlaga ustanoviteljem spremembo sedeža in imena,
 • daje predlog ustanoviteljem za soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja zavoda,
 • daje ustanoviteljem in direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
 • opravlja druge z zakonom ali aktom o ustanovitvi določene zadeve.

Svet zavoda, ki ga sestavlja:

 • 6 predstavnikov ustanoviteljev,
 • 2 predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti ter
 • 1 predstavnik zaposlenih.

Člani Sveta zavoda so:

 • ga. Neva PIPAN​ (predsednica)
 • ga. Miranda OSTERC ZINRAJH (namestnica predsednice)
 • g. Andrej ŽIŽEK
 • dr. Magdalena Alenka ŠVERC
 • g. Ivan PRELOG
 • mag. Aleksandra PODGORNIK
 • g. Aleš PULKO
 • g. Srečko GORINŠEK
 • ga. Jasna MAK

Svet zavoda se sestaja 3-4 letno.

Barve

Pisava

Ostalo