Preskoči na glavno vsebino

Organi zavoda

Svet zavoda

Svet zavoda ima v skladu z določbami Poslovnika o delu Sveta zavoda naslednje pristojnosti:

 • sprejema pravila in druge splošne akte zavoda,
 • sprejema programe dela in razvoja zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje,
 • sprejema finančni načrt in sprejema zaključni račun zavoda,
 • predlaga ustanoviteljem spremembo in razširitev dejavnosti,
 • predlaga ustanoviteljem spremembo sedeža in imena,
 • daje predlog ustanoviteljem za soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja zavoda,
 • daje ustanoviteljem in direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
 • opravlja druge z zakonom ali aktom o ustanovitvi določene zadeve.

Svet zavoda sestavlja 6 članov:

 • 3 predstavniki Mestne občine Maribor,
 • 1 predstavnik ostalih ustanoviteljic,
 • 1 predstavnik delavcev zavoda,
 • 1 predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti.

Člani Sveta zavoda so:

 • ga. Neva PIPAN​ (predsednica),
 • dr. Gregor TALJAN,
 • dr. Filip KOKALJ,
 • g. Srečko GORINŠEK,
 • mag. Aleksandra PODGORNIK,
 • ga. Jasna MAK.

Svet zavoda se sestaja 3–4 letno.