Preskoči na glavno vsebino

Zakonodaja

Temeljne pravne podlage za vsebinsko in organizacijsko delovanje RRA so:

 • Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor (Medobčinski uradni vestnik št. 32/2020 in Uradno glasilo slovenskih občin št. 69/2020);

 • Zakon o zavodih – ZZ (Ur. l. RS št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP);
 • Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja–ZSRR-2 (Ur.l. RS št. 20/11, 57/12, 46/16);
 • Pravilnik o regionalnih razvojnih agencijah (Ur. l. RS št. 3/2013, 59/2015 in 12/17);
 • Uredba o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike (Ur.l.RS št. 16/13, 78/15, 46/19);
 • Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18);
 • Zakon o računovodstvu (Ur. l. RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE);
 • Uredba o regionalnih razvojnih programih (Ur. l. RS, št. 69/2012, 78/2015);
 • Uredba o razvojnem svetu kohezijske regije (Ur. l. RS št. 33/13 in 61/16);
 • Pravilnik o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2014-2020 (Ur. l. RS, št. 34/2014);
 • Zakon o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF in 158/20 – ZIntPK-C);
 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv in 67/17, 84/18);
 • Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, s pripadajočimi aneksi);
 • Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 18/91-I, 53/92, 13/93 – ZNOIP, 34/93, 12/94, 18/94 – ZRPJZ, 27/94, 59/94, 80/94, 64/95, 19/97, 37/97, 87/97 – ZPSDP, 3/98, 3/98, 39/99 – ZMPUPR, 39/99, 40/99 – popr., 99/01, 73/03, 77/04, 115/05, 43/06 – ZKolP, 71/06, 138/06, 65/07, 67/07, 57/08 – KPJS, 67/08, 1/09, 2/10, 52/10, 2/11, 3/12, 40/12, 1/13, 46/13, 95/14, 91/15, 88/16, 80/18, 31/19, 80/19, 97/20 in 160/20));
 • Kolektivna pogodba za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti - tarifni del (Uradni list RS, št. 60/08, 106/15, 51/16, 46/17, 58/17 – popr. in 80/18),
 • Uredba o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede (Uradni list RS, št. 69/08, 73/08, 6/11, 46/17 in 80/18),
 • Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 4/18 in 30/18),
 • Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Ur. l. RS, 51/08, 91/08, 113/09 in 22/19);
 • Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela v javnem sektorju (Ur. l. RS, 53/08 in 89/08);
 • Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Ur. l. RS št. 97/09 in 41/12);
 • Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence (Ur. l. RS št. 85/10);
 • Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 14/09, 23/09, 48/09, 113/09, 25/10, 67/10, 105/10, 45/12, 24/13, 51/13, 12/14, 24/14, 52/14, 59/14, 24/15, 3/16, 70/16, 14/17, 68/17, 6/19, 51/19, 59/19, 78/19 in 157/20);
 • Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 90/15, 102/15, 63/16 – ZDoh-2R, 77/17 – ZMVN-1, 33/19 – ZMVN-1A in 72/19);
 • Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Ur. l. RS, št. 75/19, 61/20 – ZDLGPE in 133/20);
 • Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18);
 • Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18 in 79/18)
 • Zakon o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13)
 • Ostali zakoni in podzakonski akti s področja javnih financ in ostale zakonodaje za javne zavode.