Preskoči na glavno vsebino
LAS Lastovica

LAS Lastovica

Potrebujete informacije ali pomoč pri oblikovanju projektne ideje in prijavi na javni poziv v okviru LAS in ste iz občine Starše, Miklavž na Dravskem polju ali Hoče - Slivnica ?

Kaj je LAS?

LAS ali lokalna akcijska skupina je javno-zasebno pogodbeno partnerstvo z odprtim članstvom, kateremu se lahko pridružijo javne institucije (občine, šole, javni zavodi, …), gospodarstvo (gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zavodi, dopolnilne dejavnosti na kmetijah…) ter zasebni sektor (društva, posamezniki, vključno s fizičnimi osebami). Vsak LAS ima svoje lokalno območje, na katerem deluje.

Kaj je pristop CLLD

LAS ali Lokalna akcijska skupina deluje v okviru pristopa CLLD.

Pristop CLLD – Community-Led-Local-Development ali Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, je priložnost za manjše lokalne razvojne iniciative.

Izvaja se v okviru Lokalnih akcijskih skupin – LAS. RRA Podravje - Maribor je vodilni partner dveh LAS.

Kako se lahko vključim?

V LAS se lahko vključi oz. včlani vsak zainteresiran posameznik ali organizacija, ki ima na območju LAS svoj sedež. Vsi člani LAS sestavljajo Skupščino LAS. Člani skupščine volijo predstavnike v: Upravni odbor, Nadzorni odbor ter Ocenjevalno komisijo.

Kako deluje LAS?

Vsak LAS na podlagi potrjene Strategije lokalnega razvoja (SLR) pridobi pravico do koriščenja določenih sredstev. Sredstva so namenjena za delovanje LAS in za izvajanje projektov na nivoju LAS, ki prispevajo k doseganju zastavljenih ciljev v okviru SLR. Sredstva za izvedbo projektov razdeljuje na podlagi javnih pozivov LAS.

Oba LAS-a sta v obdobju 2014–2020 pridobila pravico do koriščenja sredstev. LAS Lastovica v vrednosti cca.1,2 mio EUR, medtem ko TOTI LAS v vrednosti cca 1 mio EUR.

Kako lahko sodelujem v LAS?

Vsak LAS objavlja javne pozive, na podlagi katerih razdeljuje sredstva. Javni poziv LAS je odprt za vse zainteresirane, pod pogojem, da gre za lokalne razvojne iniciative (lokalni izvajalci, lokalno okolje). Pogoj za pridobitev sredstev je uspešna prijava na javni poziv LAS. Ustreznost vseh prijav na javni poziv LAS presodi Ocenjevalna komisija, sredstva dobijo le prijave, ki prispevajo k doseganju ciljev SLR. Naj poudarimo, da so v okviru LAS najbolj zaželeni projekti, ki so namenjeni širšemu krogu ljudi in ne le manjšim oz. ozkim ciljnim skupinam.

Kaj so vsebine, ki jih lahko razvijamo v okviru LAS?

ustvarjanje delovnih mest

razvoj osnovnih storitev

varstvo okolja in ohranjanje narave

večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin

Kaj nudi LAS?

Svetovanje glede oblikovanja ideje in projektnega partnerstva

Svetovanje pri pripravi vloge na javni poziv LAS

Podporo pri oddaji prijave na javni poziv LAS

Svetovanje in pomoč pri izvajanju projekta

Projekti LAS Lastovica:

Pohorska tržnica

Pohorska tržnica

izvedba v letu 2018, sklad EKSRP

Tržnica lokalnih izdelkov in pridelkov se nahaja ob naselju Hoče, v Pivoli, pri vhodu v Botanični vrt Univerze v Mariboru in je prava zgodba o uspehu. V okviru projekta LAS je bila nadgrajena, dokupljenih je bilo 10 lesenih hišk in nekoliko urejena okolica, ki pripomore k atraktivnosti lokacije. Vsako soboto poteka na tem območju živahno dogajanje z degustacijami lokalnih izdelkov, tematsko obarvanim programom (dobri možje v decembru, pust, med…), glasbo in predvsem obiskom tako lokalnih prebivalcev kot tudi širše. V okviru tržnice je še kaj nekaj možnosti za nadaljnji razvoj.


Izgradnja slačilnic s sanitarijami in tribune v Športnem parku Starše,

Izgradnja slačilnic s sanitarijami in tribune v Športnem parku Starše,

izvedba v letih 2021–2022, sklad ESRR

V okviru projekta bo postavljena tribuna ter urejene sanitarije v Športnem parku Starše. V okviru projekta bodo izvedene tudi različne skupinske športne aktivnosti: športni dan v sodelovanju s Osnovno šolo Starše, nogometni turnir v sodelovanju s Športnim društvom Starše ter gasilske vaje v sodelovanju s Prostovoljnim gasilskim društvom Starše. Projekt bo zagotovil možnosti za nadaljnji razvoj športa za vse generacije na tem območju.


Večgeneracijski centri na območju Občine Hoče-Slivnica,

Večgeneracijski centri na območju Občine Hoče-Slivnica,

izvajanje 2018-2021, sklada EKSPR in ESRR

Izvedenih je bilo več projektov, s pomočjo katerih so uredili prostore za medgeneracijsko srečevanje in sodelovanje oz. t. i. dnevna soba občine. Vegec Rogoza je bil prvi tako vzpostavljen prostor in je predstavlja primer dobre prakse, saj ima dober program in odličen obisk. Tovrstni prostori se vzpostavljajo še v Orehovi vasi ter v Reki, z nabavo urbane opreme (klopi in miz, košev) pa je bilo vzpostavljenih tudi nekaj točk medgeneracijskega srečevanja, kjer se lahko stari in mladi usedejo in poklepetajo.

Nadgradnja objekta na območju NK Dobrovce,

Nadgradnja objekta na območju NK Dobrovce,

izvajanje 2020-2021, sklad EKSRP

Gre za nadgradnjo objekta, namenjenega lokalnim športnim in drugih društvom, ki je bil postavljen v finančni perspektivi 2007-2013. Vzpostavljeni so prostori v 1. nadstropju, kjer je sedaj na voljo priročna kuhinja, sejna soba in nekaj opreme za izvajanje dejavnosti (računalnik, projektor, platno, mize, stoli ipd.). Ker je društvena dejavnost na tem območju zelo pestra, saj gre za gosto poseljeno območje, bodo ti prostori na voljo za srečanja, delavnice, prireditve, predavanja, razstave itd.

Druge informacije o projektu:

Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor je vodilni partner LAS Lastovica. LAS Lastovica je organiziran kot partnerstvo treh sektorjev: javni, gospodarski in socialni sektor. LAS deluje v okviru pristopa CLLD. Cilj CLLD (Community Led Local Development oz. Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost) je spodbujanje socialnega vključevanja ter boj proti revščini in kakršnikoli diskriminaciji, zmanjševanje regionalnih razvojnih razlik in gospodarski razvoj območij. Poleg tega pa je cilj prispevati k ohranjanju narave, varstvu okolja, kulturne dediščine, kulturne krajine in njenih elementov. CLLD je nadgradnja do sedaj poznanega pristopa LEADER, kateri se je na EU ravni izkazal kot uspešna metoda razvojnega načrtovanja in izvajanja operacij. CLLD je orodje za spodbujanje celovitega in uravnoteženega lokalnega razvoja po načelu »od spodaj navzgor« in omogoča reševanje razvojnih problemov, usklajeno delovanje s pomočjo različnih virov financiranja ter prožnost pri doseganju razvojih ciljev. K izvajanju pristopa CLLD so v Sloveniji pristopili trije sklad, in sicer Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP), Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR) in Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR).

Specifični cilji LAS Lastovica v okviru Strategije lokalnega razvoja:

A1: spodbuditi podjetniško aktivnost ter nastajanje novih delovnih mest

A2: spodbuditi nove in inovativne oblike povezovanja deležnikov v okolju

B1: povečati kakovost življenja in kakovostno preživljanje prostega časa

B2: ohranjanje, trajnostno varovanje kulturne dediščine na podeželju

C1: izboljšati stanje okolja za večjo kakovost življenja (vključno z malo okoljsko infrastrukturo)

C2: ohranjanje narave in biotske raznovrstnosti, vključno z dvigom osveščenosti

D1: večja socialna vključenost prebivalstva (predvsem ranljive ciljne skupine), vključno z medgeneracijskim povezovanjem

D2: povečanje kakovosti življenja in zdravega življenjskega sloga

Doseganje svojih specifičnih ciljev LAS Lastovica zagotavlja v okviru izvedbe projektov, ki jih izvajajo deležniki in partnerstva v okviru LAS.

Podpora iz podukrepa »Podpora za tekoče stroške in stroške animacije« (podukrep 19.4) je namenjena za sofinanciranje stroškov, ki so nastali pri upravljanju in delovanju LAS, vključno s spremljanjem in vrednotenjem SLR, animaciji območja LAS in pomoči potencialnim upravičencem za razvijanje projektnih idej in pripravo operacij.

Glavne aktivnosti za doseganje ciljev v okviru ukrepa 19.4.:

 • delavnice za animacijo prebivalcev
 • priprava promocijskih gradiv,
 • objavljanje člankov v medijih,
 • izvajanje javnih pozivov za pridobitev vlog v okviru podukrepa 19.2, Podpora za izvajanje operacij v okviru SLR,
 • posredovanje s strani LAS potrjenih operacij na ARSKTRP ter na MGRT,
 • vlaganje sprememb operacij ter vlaganje zahtevkov za izplačilo,
 • priprava in izvajanje projektov sodelovanja v okviru Podukrepa 19.3.

Pričakovani rezultati v okviru 19.4:

Animacija območja oziroma vključevanje skupnosti na območju LAS Lastovica je v obdobju 2014–2020 usmerjena v:

 • identifikacijo potreb na območju LAS,
 • izvajanje projektnih aktivnosti v okviru operacij,
 • doseganje kazalnikov, zastavljenih v Strategiji lokalnega razvoja,
 • enakomeren razvoj območja LAS.

Viri sofinanciranja: Za izvajanje podukrepa »Podpora za tekoče stroške in stroške animacije« je LAS Lastovica v obdobju 2014–2020 upravičen do največ 152.142,36 EUR in se dodeli iz glavnega sklada ESRR.

Spletna stran EK, namenjena Evropskemu kmetijskemu skladu za razvoj podeželja: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

Za vsebino na spletni strani je odgovorna Lokalna akcijska skupina LAS Lastovica, ki jo zastopa vodilni partner Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor. Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.