Preskoči na glavno vsebino

TUS Maribor 2030

Želimo si, da Maribor ponovno zadiha s polnimi pljuči in odkrije moč svojih ambicij. Da obnovi zaupanje v svoje sposobnosti in spet upa sanjati.“

Aleksander Saša Arsenovič,
župan Mestne občine Maribor

TUS Maribor 2035 je namenjena oblikovanju politike, ki zagotavlja okvirne pogoje družbene blaginje z zagotavljanjem storitev in javne infrastrukture, ob upoštevanju prostorskih danosti in izvedljivosti posameznih ukrepov. Vključevanje deležnikov in zainteresiranih javnosti je ključno za pripravo in izvedbo posameznih ukrepov.

TUS Maribor 2023–2035 je dne 21. 12. 2023 na svoji 11. redni seji sprejel Mestni svet MOM. Dokument ima veljavnost do leta 2035 oz. do morebitne novelacije strategije ali sprejetja nove strategije.

Vizija, cilji in prednostne usmeritve

VIZIJA 2035: MARIBOR KOT MESTO STIČIŠČA TALENTA IN PRILOŽNOSTI

CILJ

Pametno mesto

Podnebno nevtralno in zdravo mesto

Mesto kratkih razdalj – trajnostna mobilnost

Funkcionalno integrirano mesto

Upravno središče države

Prestolnica talenta in priložnosti

Mesto, ki krepi veselje do življenja

PREDNOSTNA USMERITEV

Upravljanje pametnega mesta

Urejene zelene javne odprte površine

Izboljšana prometna dostopnost

Oživljanje mestnega jedra

Državna javna uprava in državna podjetja

Izboljšanje konkurenčnosti in atraktivnosti proizvodnih lokacij

Dvig prepoznavnosti blagovne znamke Maribor

Pametne storitve v javnem servisu

Privlačen obvodni prostor

Trajnostna mobilnost

Dostopna stanovanja in prijazne stanovanjske soseske

Boljša državna in evropska povezanost

Vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja

Kultura in kulturna dediščina

Vključitev prebivalcev v upravljanje mesta

Urejena športna infrastruktura

Multimodalnost

Obogatitev javnih programov in storitev v MČ in KČ

Konkurenčna in z gospodarstvom povezana UM

Kvalitetna turistična infrastruktura

Horizontalno povezovanje

Skrb za ranljive skupine

Učinkovita logistika

Mladinska politika

Vzpostavitev inštitutov

Vrhunski dogodki

Energetska učinkovitost

Samooskrba s kakovostno lokalno hrano

Ciljno privabljanje investitorjev

Regijsko turistično povezovanje

Kakovostno upravljanje z vodnimi viri

Učinkovito ravnanje z odpadki

Finančno se bo strategija izvajala prek mehanizma CTN ter tudi ostalih mehanizmov, kot so DRR, CLLD ter posameznih razpisov ministrstev in umeščanja programov, projektov oziroma operacij v vsakokratni NRP proračuna Mestne občine Maribor.

Upravičeni ukrepi znotraj mehanizma CTN v obdobju 2021–2027:

 • SC RSO 2.7: Izboljšanje varstva in ohranjanja narave ter biotske raznovrstnosti in zelene infrastrukture, tudi v mestnem okolju, in zmanjšanje vseh oblik onesnaževanja.
 • SC RSO 2.8: Spodbujanje trajnostne večmodalne mestne mobilnosti v okviru prehoda na gospodarstvo z ničelno stopnjo neto emisij ogljika.
 • SC RSO 5.1: Spodbujanje celostnega in vključujočega socialnega, gospodarskega in okoljskega razvoja, kulture, naravne dediščine, trajnostnega turizma in varnosti v mestnih območjih.

Upravičeni ukrepi znotraj mehanizma DRR v obdobju 2021–2027 (regijski projekti):

 • SC RSO 1.3: Podjetniški inkubatorji, Podjetno nad izzive.
 • SC RSO 2.5: Spodbujanje trajnostnega gospodarjenja z vodnimi viri z urejanjem vodovodnih sistemov nad 10.000 prebivalcev.
 • SC RSO 2.5: Odprava neskladij v aglomeracijah (odvajanje in čiščenje odpadnih voda) s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2000 PE.
 • SC RSO 2.7: Ukrepi za zagotavljanje in izboljšanje zelene infrastrukture, dostopa prebivalcev do zelene infrastrukture.
 • SC RSO 3.2: Izgradnja oz. dograditev kolesarskih povezav v okviru državnega kolesarskega omrežja, z namenom izboljšane navezave na urbana središča in predvsem vozlišča JPP prednostno v okolici mest.
 • SC RSO 3.2: Spodbujanje trajnostne mobilnosti na horizontalni ravni

Znotraj Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji so predvidene tudi druge prioritete, ki naslavljajo cilje TUS MOM in se bodo izvajale preko razpisov ministrstev ali direktno s strani resornih ministrstev kot državne investicije. Nekatere ukrepe iz strategije bo potrebno financirati izključno iz virov državnega proračuna RS.

SPREMLJANJE IN UPRAVLJANJE TUS

Organizacijski okvir

Razvojno načrtovanje mest se uresničuje s pomočjo Trajnostnih urbanih strategij, opredeljenih v 11. členu Uredbe (EU) št. 2021/1058 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. junija 2021 o Evropskem skladu za regionalni razvoj (ESRR) in Kohezijskem skladu. ESRR za obravnavanje gospodarskih, okoljskih, podnebnih, demografskih in socialnih izzivov podpira celostni teritorialni razvoj na podlagi teritorialnih strategij ali strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. V ospredju so mestna območja, vključno s funkcionalnimi mestnimi območji. Posebna pozornost se nameni reševanju okoljskih in podnebnih izzivov, zlasti prehodu na podnebno nevtralno gospodarstvo do leta 2050, izkoriščanju potenciala digitalnih tehnologij za inovacije in podpori razvoju funkcionalnih mestnih območij. Vsaj 8 % (brez tehnične pomoči) se nameni iz Cilja 1 za trajnostni razvoj mest.

Republika Slovenija je v osnutku Partnerskega sporazuma in v osnutku Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 kot upravičena območja trajnostnega urbanega razvoja opredelila »mestne občine in funkcionalna mestna območja«.

Mehanizem Celostnih teritorialnih naložb (CTN)

Izvajanje TUS v delu, ki se nanaša na sredstva ESRR za trajnostni urbani razvoj, bo potekalo na način t. i. mehanizma Celostnih teritorialnih naložb. V skladu z uredbo odgovornost za izbor operacij in izvajanje CTN prevzame mesto oz. lokalni organ, ki je odgovoren za izvajanje TUS. V Sloveniji je v obdobju 2014–2020 funkcijo posredniškega organa izvajal ZMOS, ki ima podporo mestnih občin, da to funkcijo opravlja tudi v obdobju 2021–2027.

Operativno izvajanje

Za izvajanje Trajnostne urbane strategije Mestne občine Maribor 2035 je odgovoren župan. Za vodenje izvajanja TUS lahko župan pooblasti podžupana ali direktorja/-ico mestne uprave, mestnega managerja ali vodjo Službe za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna.

Operativno izvajanje

V operativno izvajanje strategije je vključena vsa občinska uprava ter ves sistem javnih zavodov in služb MO Maribor. Na operativni ravni koordinator TUS skrbi za:

 • pripravo vseh sistemskih podlag za izvajanje mehanizma CTN v MO Maribor,
 • operativno pripravo izvedbenega načrta TUS,
 • nadzor in spremljanje napredka, kazalnikov in operativno pripravo poročil,
 • koordinacijo med vodji posameznih področij in projektov,
 • vzpostavitev sistema spremljanja,
 • iskanje dodatnih virov financiranja ukrepov TUS izven sredstev za trajnostni urbani razvoj,
 • koordinacijo pisarn za prenovo, vzpostavljenih za posamezna območja,
 • koordinacijo s pristojnim ministrstvom za urbani razvoj in kohezijsko politiko ter razvojno agencijo.

Tehnično pomoč nudi tudi RRA Podravje - Maribor.

Vodja projektov

Vodenje posameznih projektov prevzame vodja projekta iz urada občinske uprave, pristojnega za področje projekta. Vodenje projekta se lahko prenese na javni zavod ali drugo javno podjetje MOM, če je to smiselno in smotrno.

Strateški svet

V podporo izvajanju kompleksnejših ukrepov, ki zaradi vpletenosti številnih deležnikov, usklajevanja različnih interesov ter dolgotrajnosti procesa terjajo delo interdisciplinarne strokovne ekipe skozi daljše obdobje, je v sklopu izvajanja TUS/CTN za čas trajanja projekta predvidena vzpostavitev Strateškega sveta.

Strateški svet za TUS je posvetovalno telo, ki ga župan imenuje za potrebe spremljanja izvajanja TUS, tj. doseganja ciljev in utemeljitev sprememb ali nadgradnjo posameznih strateških usmeritev, če se za to pojavi potreba. V strateškem svetu sodelujejo predstavniki MOM, gospodarstva, visokega-šolstva ter nevladnih organizacij (četverna vijačnica) in sicer tako, da so zajeti vsi strateški cilji (7) TUS MOM. Na posamezne seje Strateškega sveta, ki se sestaja najmanj enkrat letno, so lahko vabljeni tudi nosilci projektov v pripravi ali drugi strokovnjaki, ki so ključni za izvedbo Trajnostne urbane strategije.

Strateški svet vodi mestni manager. Tehnično podporo strateškemu svetu izvaja Regionalna razvojna agencija Podravje - Maribor.

Informacijski sistem za podporo izvajanju in spremljanju TUS

Za podporo izvajanju in spremljanje TUS se nadgradi tudi prostorska informacijska infrastruktura Mestne občine Maribor ter vzpostavi portal, na katerem bo javnosti prostorsko predstavljen TUS, na TUS temelječi projekti in rezultati projektov.

Spremljanje in vrednotenje

Spremljanje izvajanja strategije je razdeljeno na:

 • tekoče spremljanje izvajanja, za katero je zadolžen vodja izvajanja strategije,
 • letno spremljanje, ki ga opravi mestni svet oz. drug organ, postavljen za letno spremljanje TUS,
 • večletno spremljanje na nivoju ključnih obdobij, ki ga opravi mestni svet po zaključenem obdobju 2021–2027.

Osnovo za spremljanje uresničevanja predstavljajo izvedbeni načrt ter cilji in kazalniki, opredeljeni po tematskih področjih.

Spreminjanje in dopolnjevanje strategije TUS je dinamičen proces. Spremembe strategije se opravijo z novelacijo. Novelacijo strategije sprejme mestni svet na predlog župana in o tem seznani pristojno ministrstvo.

Končno vrednotenje se opravi najkasneje dve leti po izteku TUS. Z evalvacijo se z različnimi metodami (vprašalniki, intervjuji, analize ...) presodi doseganje postavljenih ciljev, učinkovitost projektov in ukrepov ter raba javnih sredstev.

Anketa za prebivalce

Pri pripravi Trajnostne urbane strategije Mestne občine Maribor so ključni deležniki vsi prebivalci in prebivalke našega mesta, zato vas vljudno prosimo za izpolnitev ankete o zadovoljstvu in pomenu posameznih vidikov bivanja in storitev, ki so vam dostopne.

Izpolni anketo

Anketa za podjetja

Na podlagi priprav Trajnostne urbane strategije Maribor 2030, smo oblikovali vprašalnik za podjetja, ki imajo sedež v Mestni občini Maribor. Vljudno vabljeni k izpolnitvi vprašalnika.

Izpolni anketo

Predlogi vsebin TUS za Maribor

Več

Delovna skupina

Delovna skupina je bila na podlagi 35. člena Statusa Mestne občine Maribor dne 14. 2. 2022 imenovana s sklepom Delovne skupine za izdelavo Trajnostne urbane strategije – TUS v Mestni občini Maribor za obdobje 2023–2030 .

Prenesi datoteko