Preskoči na glavno vsebino

Inoviranje regionalnih politik in praks - poziv za prispevke

Inoviranje regionalnih politik in praks - poziv za prispevke

Vabilo k udeležbi in poziv za prispevke na mednarodni regionalni razvojni konferenci

in

34. Sedlarjevem srečanju z naslovom

Inoviranje regionalnih politik in praks

Maribor, 16. in 17. november 2023

Spoštovani,

vljudno vabljeni na mednarodno regionalno razvojno konferenco in 34. Sedlarjevo srečanje, ki ga organizirajo Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor, Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije, Ekonomsko poslovna fakulteta Univerze v Mariboru in Urbanistični inštitut Republike Slovenije.

Tema konference je preoblikovanje regionalne politike in prakse z ustvarjanjem raznolikosti pristopov, rešitev in politik, ki koristijo regijam in njihovim prebivalcem.

Namen konference je odpreti široko razpravo o izzivih, s katerimi se sooča regionalni razvoj v Evropski uniji in zunaj nje s posebnim poudarkom na vse večjih regionalnih razlikah na področju gospodarskega razvoja, socialne kohezije, varstva okolja in institucionalnega sodelovanja. Konferenca se osredotoča na vključevanje regionalnih potreb v oblikovanje prihodnjih politik in instrumentov, namenjena pa je tako oblikovalcem regionalne politike kot tudi strokovnjakom iz prakse, zato vabimo akademike, raziskovalce, svetovalce, predstavnike industrije, političnih in drugih organizacij, visokošolskih institucij, študente in zainteresirane posameznike, da predložijo konferenčne prispevke.

S prispevki na konferenci želimo nasloviti naslednje teme (odprt seznam):

I. Razmislek o regionalni politiki

 • Pojmovanje regij.
 • Modeli in pristopi upravljanja regij, funkcionalnih mestnih območij in mestnih območij.
 • Sistemski in drugi pristopi k vzpostavljanju regionalnih struktur, razumevanju narodov, regij, mest in njihovih prebivalcev.
 • Obseg in področja regionalnih neenakosti (npr. dohodkovnih, zdravstvenih, izobraževalnih) in politik za njihovo odpravo (vključno s prostorskim pristopom in pametno specializacijo).
 • Študije primerov uspešnih razvojnih regij in regionalnih pomoči.

II. Spremljanje in vrednotenje regionalnega razvoja

 • Spremljanje in vrednotenje regionalnega napredka in razvojnih politik, programov, projektov in drugih pobud.
 • Trajnost regionalnih projektov in programov.
 • Učinki regionalnih razvojnih politik in zagotavljanje trajnosti.
 • Viabilnost regij.
 • Učinek makroekonomskih politik na cilje in prakso regionalne politike.
 • Razpoložljivost podatkov in kazalnikov za spremljanje regionalnega napredka.
 • Eksperimentalno oblikovanje politik.

III. Prostorsko načrtovanje, mobilnost in zelena rast

 • Prostorsko načrtovanje in regionalni razvoj.
 • Vloga in učinkovitost lokalnih in regionalnih deležnikov (npr. lokalnih skupnosti, regionalnih razvojnih agencij, univerz in podjetij) pri določanju regionalne politike.
 • Javne naložbe za obravnavanje regionalnih neenakosti, megatrendov in prihodnjega razvoja.
 • Konvergenca ali ločitev ciljev regionalne in industrijske politike?
 • Spremljanje rabe prostora v mestih in regijah z uporabo naprednih tehnologij.
 • Vpliv prostorskega načrtovanja na obvladovanje podnebnih sprememb.
 • Mobilnost v mestih in regijah.
 • Mestna in regionalna stanovanjska politika.
 • Vloga regionalnega in mestnega prebivalstva pri varovanju narave v urbanem/regionalnem razvoju.
 • Vpliv urbanizacije in industrije na naravno okolje.

IV. Socialna vključenost

 • Socialne politike na mestni in/ali regionalni ravni: pristopi, osredotočeni na uporabnika.
 • Družbena odgovornost in sodobna etika v lokalni demokraciji.
 • Upoštevanje in krepitev družbene odgovornosti in inovacij.
 • Gospodarstvo brezplačne oskrbe, razlike med mestnimi in podeželskimi območji.
 • Podjetništvo in determinante spola.
 • Zdravje v regijah.
 • Staranje prebivalstva in delovne sile.
 • Mladi in njihovi izzivi (vključno z migracijami) v okviru mestnih in regionalnih razsežnosti.
 • Spreminjanje vzorcev regionalnega in mestnega vedenja prebivalcev in obiskovalcev.

V. Tehnološki napredek v regionalni politiki

 • Razvojni potenciali pametnih mest in regij.
 • Umetna inteligenca in velepodatki (Big Data) v regionalnem in urbanističnem načrtovanju.
 • Krožno gospodarstvo v regijah in mestih.
 • Industrija 4.0 in naprej ter vplivi na mesta in regije.
 • Potenciali človeških virov: mobilnost, odpornost in kompetence delovne sile.
 • Strategije tujih neposrednih naložb za regije in mesta.
 • Internacionalizacija mikro, malih in srednje velikih podjetij.
 • Atraktivnost mest in regij.
 • Podjetništvo na podeželju.
 • Učinki turizma na trajnostni razvoj.

V pričakovanju vaše udeležbe in žive razprave o izzivih in priložnostih regionalnega razvoja na konferenci vas vljudno vabimo k predložitvi konferenčnega prispevka. Podrobnosti o oddaji prispevkov se nahajajo v nadaljevanju, in sicer v razdelku Oddaja, izbor in registracija.

Veselimo se srečanja z vami!


Programski odbor konference

_____________________________________________________________

Oddaja prispevkov, izbor in registracija

Oddaja prispevkov in izbor

Prispevki se naj nanašajo na izbrano temo, bodisi s teoretičnega ali praktičnega vidika.

Oddaja povzetkov in potrjevanje

Vsi povzetki morajo biti oddani do 24. aprila 2023. Povzetki naj obsegajo med 180 in 200 besedami, bodisi v slovenskem ali angleškem jeziku in naj vključujejo med tremi do petimi ključnimi besedami. Povzetke je potrebno oddati na obrazcu, ki ga najdete na: https://bit.ly/regionalnakonferenca

Avtorji bodo prejeli obvestilo in povabilo k oddaji celotnega prispevka do 30. maja 2023.

Zbornik povzetkov bo na voljo udeležencem konference.

Oddaja prispevkov in potrjevanje

Vse konferenčne prispevke je potrebno posredovati po e-pošti na: conference@rra-podravje.si. Rok za oddajo je 15. september 2023.

Število prispevkov na posameznega avtorja ali organizacijo ni omejeno.

Veljajo splošna vodila:

 • Dolžina posameznega prispevka naj bo med 4.000 in 8.000 besedami, pisava Times New Roman, velikost črk 12. Več lahko preberete v navodilih za avtorje: https://urbani-izziv.uirs.si/sl-si/Za-avtorje/Navodila-za-avtorje
 • V primeru prevelika števila prispevkov, ki jih ne bo moč obravnavati na konferenci, si organizatorji pridržujejo pravico, da omejijo število predstaviteljev.

Pomembni roki:

 • 24. april 2023 – rok za oddajo povzetkov v slovenskem ali angleškem jeziku;
 • 30. maj 2023 – info o potrditvi konferenčnega prispevka;
 • 15. september 2023 – oddaja celotnega članka v slovenskem ali angleškem jeziku;
 • 15. oktober 2023 – potrditev konferenčnih prispevkov in povabilo avtorjem k predstavitvi na konferenci;
 • 3. november 2023 – posredovanje prezentacij (v slovenskem ali angleškem jeziku);
 • 16. in 17. november 2023 – Konferenca v Mariboru, Slovenija.

Vsi sprejeti prispevki bodo objavljeni v posebni številki Urbanega izziva, ki bo na voljo v tiskani (avtorji prispevkov dobijo brezplačen izvod) in elektronski različici, ki bo javno dostopna.

Vse povzetke in vse oddane konferenčne prispevke bosta ocenila dva recenzenta. V primeru izredno velikega števila prispevkov si organizatorji pridružujejo pravico, da omejijo številko prispevkov, ki bodo javno predstavljeni na konferenci.

Udeležba na konferenci oz. Sedlarjevem srečanju prinaša 5 kreditnih točk (KT), in sicer za udeležbo prvi dan 3 KT, in za drugi dan 2 KT pri Zbornici za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS). Predavatelji na Sedlarjevem srečanju boste lahko uveljavljali 6 KT, če boste prisotni oba dneva, oziroma 4 KT, če boste prisotni en dan.


Veselimo se vaših prispevkov in druženja na letošnjem srečanju!


Programski odbor konference

Odbora konference

Programski odbor

 • Hugo Filipe de Brito Barros, Univerza Algarve, CRIA, direktor (PT)
 • Prof. dr. Melika Husić-Mehmedović. Univerza v Sarajevu, Ekonomska fakulteta (BiH).
 • Redni prof. dr. Franc Janžekovič, Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko (SI)
 • Dr. Samo Peter Medved, Mestna občina Maribor, podžupan
 • Prof. dr. Borut Milfelner, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta
 • Prof. Emer. Ddr Matjaž Mulej, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta in IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti
 • Prof. dr. Karmen Pažek, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede
 • Esteban Pelayo, direktor, Znanstveni park Alicante (ES)
 • Dr. Amna Potočnik, Regionalna razvojna agencija za Podravje-Maribor, podpredsednica programskega odbora
 • Prof. Emer. dr. Danijel Rebolj, Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo
 • Lucila Castro Rovillard, Fundacija FUNDECYT Znanstveni in tehnološki park Ekstremadure (ES)
 • Uroš Rozman, direktor, Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor
 • Doc. dr. Vanja Skalicky Klemenčič, Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo
 • Prof. dr. Simona Šarotar Žižek, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, podpredsednica Programskega odbora
 • Prof. dr. Igor Vrečko, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta
 • Doc. dr. Alma Zavodnik Lamovšek, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, predsednica programskega odbora,
 • Prof. dr. Ralitsa Zhekova, RAPIV, direktorica in Varna Free University.

Kontakt: Conference@rra-podravje.si

Organizacijski odbor:

mag. Danijela Kocuvan, Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor, vodja organizacijskega odbora

Mateja Krampač, Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor

mag. Božidar Pučnik, Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor

Brina Novak, Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor

Kontakti: https://rra-podravje.si/agenci...

Prijava na konferenco

Kotizacija za konferenco:

Kotizacija za posameznega udeleženca

Redna prijava

Zgodnja registracija (do 30. septembra 2023)

Avtorji

200 EUR

150 EUR

Študenti

Prost vstop

Prost vstop

Drugi udeleženci (ki niso ne avtorji niti študentje)

250 EUR

180 EUR

Registracijski obrazec: https://bit.ly/RegionalConferenceRegistration

Po registraciji boste na navedeni e-naslov prejeli račun z navodili za plačilo.

Rok plačila: Kotizacijo je potrebno poravnati na TRR RRA Podravje - Maribor, Regionalno razvojno agencijo, najkasneje do 10. novembra 2023.

Podatki za plačilo:

Prejemnik: Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor

Naslov: Pobreška cesta 20, SI-2000 Maribor, Slovenija

Sklic "Konferenca" ter vaše ime in priimek

Banka: BSLJSI2X

Bančni račun: IBAN: SI56 0127 0603 0214 856

Potrdilo o plačilu vam bomo posredovali na vaš e-naslov.

Vsi udeleženci se morajo prijaviti do 10. novembra 2023.

Dodatne informacije

- Registracija vključuje udeležbo na konferenci, zbornik, kosilo in osvežilne napitke med odmori.

- Hotelska namestitev NI vključena v kotizacijo, prav tako ne potni stroški. Oboje si morajo udeleženci konference urediti sami.

- Jezika konference sta slovenski in angleški.

Namestitve:

HOTELI:

Hotel City Maribor**** https://www.hotelcitymb.si/

Terme Maribor https://www.terme-maribor.si/

B&B Hotel Maribor: B&B Hotel Maribor | B&B Hotels (hotel-bb.com)

Hotel Maribor https://www.hotelmaribor.si/

Hotel Lent https://www.hotel-lent.si//

Dodatne info:

Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor

mag. Danijela Kocuvan T: +386 (0)41 630 678 E: danijela.kocuvan@rra-podravje.si