Preskoči na glavno vsebino

Kako zagotavljamo trajno prihodnost zaDravo

Kako zagotavljamo trajno prihodnost zaDravo

Reka Drava je simbol pokrajine in življenja ob njej. S partnerstvom v projektu zaDravo se trajno izboljšuje življenjski prostor ob reki in bogati doživetja obiskovalcev.

Na včerajšnji novinarski konferenci so partnerji projekta, pod vodstvom Regionalne razvojne agencije za Podravje - Maribor (RRA Podravje - Maribor) predstavili izvedene aktivnosti in rezultate projekta »zaDravo«, s katerimi so izboljšali stanje dravskega rečnega ekosistema, uredili učne poti in razgledne točke ob Dravi ter prispevali k boljši kvaliteti življenja lokalnih prebivalcev.

Reka Drava je na območju med Mariborom in Središčem ob Dravi prava zakladnica biotske raznovrstnosti in zato eno od naravovarstveno pomembnejših območij v Sloveniji ter del evropskega ekološkega omrežja Natura 2000 (zavarovano območje in naravne vrednote). Zaradi dolgotrajnih negativnih vplivov na rečni ekosistem je prišlo do številnih neravnovesij, ki so jih z aktivnostmi projekta zaDravo omilili ter s tem prispevali k ohranjenosti vrst in habitatnih tipov rečnega in obrečnega pasu.

K slednjemu je z aktivnostmi za izboljšanje stanja poplavnih obrečnih gozdov pristopil Zavod RS za varstvo narave (ZRSVN). Simon Veberič, član projektne skupine na ZRSVN, OE Maribor: »Zaradi preteklih posegov v rečno strugo, spremenjenega vodnega režima, občasnih krčitev gozdov in razmaha invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst so obrečni gozdovi ogroženi. S tem namenom smo v sodelovanju z gozdarsko stroko na15 hektarjih zemljišč izvedli obnovo z zasaditvijo značilnih drevesnih vrst ter ukrepe za spodbujanje naravnega pomlajevanja gozdov. Prav tako pa bo del poplavnih gozdov trajno prepuščen naravi, saj v njih ne bo aktivnega gospodarjenja.«

Drevesne in grmovne vrste, t. i. mejice, so značilni strukturni elementi kulturne krajine. So življenjski prostor številnih rastlin in prostoživečih živali, kot so žuželke, ptice in netopirji, hkrati pa povezovalni koridorji različnih življenjskih okolij, s čimer povečujejo vrstno pestrost. Direktorica občinske uprave Občine Središče ob Dravi Jelka Zidarič Trstenjak, pozdravlja tovrstno partnerstvo: »Za zagotavljanje trajnega izboljšanja habitata smo lahko s projektnimi finančnimi sredstviizvedli odkupe in obnove zemljišč ob reki Dravi ter že v letu 2021 in 2022 izboljšali obstoječe in vzpostavili nove travnike. Dodatno smo razširili prostor z zasaditvijo nekaj več kot 4000 sadik drevesnic in grmovnic, ki jih je bilo treba tudi obžeti in čistiti. Kot rezultat teh izvedenih aktivnosti lahko danes že opazimo, da se na travnike in v mejice vrača življenje.«

Direkcija RS za vode je v Krajinskem parku Šturmovci izvedla dva ukrepa v skupni vrednosti nekaj več kot 275.000 evrov. Mag. Mateja Klaneček, vodja sektorja območja Drave: »Z odstranitvijo čepov in odkopom naplavin smo vzpostavili pretočnost korita Šturmovskega rokava. Z drenažnim poljem na desnem bregu Ptujskega jezera se voda sedaj naravno filtrira, del vode iz podtalnice in jarka pa se preusmerja v obnovljen (poglobljen in razširjen) rokav

Z drugim ukrepom so na skupno 11,7 hektarjih (20 lokacij: 3 v Vareji, 8 v Krčevini pri Vurberku in 9 v Šturmovcih) uredili kotanje oz. mlake (vsaka velikosti cca 100 m2) in s tem vzpostavili ustrezne vodne habitate (za vrste veliki pupek in hribski urh) ter številne druge Natura 2000 kvalifikacijske vrste.

O omenjenem obrečnem življenju rastlinskih in živalskih vrst se bomo lahko na trasi od Limbuškega nabrežja do Središča ob Dravi, od letošnjega oktobra poučili s pomočjo interpretacijskih enot, nam je napovedala članica projektne skupine na RRA Podravje - Maribor, mag. Danijela Kocuvan in dodala: »Z namenom popestritve doživetij in hkrati ozaveščanja obiskovalcev o raznovrstnosti obrečnega habitata ter pomembnosti varovanja narave v prihodnje, bomo v času od junija do septembra uredili 16 t. i. interpretacijskih enot z različnimi elementi in vsebinami - tri interpretacijske centre, štiri poligone, dve učni poti in sedem interpretacijskih točk, ki bodo opremljeni s tablami, razglednimi točkami in drugimi elementi.«

V partnerstvo zaDravo so od začetka projekta, leta 2019, med zgoraj naštetimi partnerji vključene tudi ZRS Bistra Ptuj ter Občini Starše in Duplek, skupna vrednost projekta pa znaša 6.221.498,76 evrov.