Preskoči na glavno vsebino

Regijska štipendijska shema

Regijska štipendijska shema

Regijska štipendijska shema

je namenjena štipendijam dijakom in študentom, ki se šolajo za poklice, po katerih povprašujejo oz. izrazijo interes delodajalci s sedežem v občinah Podravske regije.

Regijska štipendijska shema – Podravska statistična regija(RŠS) je bila vzpostavljena z namenom izboljšanja stanja na področju izobraževanja in zaposlovanja visoko izobraženega kadra v regiji. Njen osnovni cilj je spodbujanje kadrovskega štipendiranja ter povezovanje gospodarskih potreb in izobraževalne sfere.

Delovanje RŠS ureja Zakon o štipendiranju (Zštip-1) in Pravilnik o sofinanciranju kadrovskih štipendij. Delovanje sheme je skladno s predpisi o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja ter cilji Regionalnih razvojnih programov za posamezno razvojno regijo.

Instrument temelji na partnerstvu med regijskimi izvajalci sheme (RRA-ji), Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, delodajalci in mladimi (dijaki in študenti).

V finančni perspektivi 2014-2020 je projekt RŠS sofinanciran iz sredstev Evropske unije, in sicer Evropskega socialnega sklada (www.eu-skladi.si) v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2014 - 2020, 10 prednostne osi: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost in iz sredstev RS, MDDSZ.

KOMU JE NAMENJENA ŠTIPENDIJSKA SHEMA?

Upravičenci do štipendij

Štipendije RŠS Podravje so namenjene dijakom in študentom, ki se izobražujejo doma ali v tujini, niso zaposleni, po končanem šolanju/študiju pa se bodo zaposlili pri delodajalcu, ki jih je štipendiral oziroma pri drugem delodajalcu na območju Podravske regije. Štipendije iz RŠS za Podravje ne more prejeti dijak oziroma študent, ki je v delovnem razmerju ali opravlja samostojno registrirano dejavnost ali je vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri zavodu za zaposlovanje.

Podelitev štipendij

Štipendije RŠS za Podravje se dodeljujejo dijakom in študentom, ki se šolajo za poklice, po katerih delodajalci povprašujejo oz. prijavijo potrebo v vlogi na javni poziv delodajalcem za oddajo potreb v zvezi z dodelitvijo kadrovskih štipendij. Na podlagi prijavljenih potreb RRA Podravje - Maribor izvede postopke za podelitev štipendij. Štipendije iz RŠS za Podravje se podelijo na podlagi razpisa, ki ga objavi RRA Podravje - Maribor za delodajalce.

KAKO SE IZVAJA ŠTIPENDIJSKA SHEMA

KAKO DO ŠTIPENDIJE REGIJSKE ŠTIPENDIJSKE SHEME PODRAVJE?

Javni poziv za oddajo potreb v zvezi z dodelitvijo kadrovskih štipendij

Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor v začetku koledarskega leta objavi za delodajalce Javni poziv za oddajo potreb v zvezi z dodelitvijo kadrovskih štipendij za naslednje šolsko/študijsko leto.

Delodajalci prijavitelji v vlogi opredelijo potrebe oz. poklice, ki jih želijo štipendirati in lahko izberejo možnost javne objave potreb po kadrovskem štipendiranju na spletnih straneh regijskih izvajalcev RŠS ter na e-portalu Izmenjevalnica na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS (www.sklad-kadri.si), z namenom informiranja mladih o poklicnih potrebah gospodarstva na območju celotne Slovenije.

Izbor kadrovskih štipendistov

Potencialni kadrovski štipendisti (dijaki/študenti) in delodajalci, ki so objavili potrebe po kadrovskem štipendiranju, se povežejo med seboj. Izbor kandidatov opravijo delodajalci ter z izbranimi kadrovskimi štipendisti sklenejo pogodbe o štipendiranju in jim izplačujejo štipendije skladno z ZŠtip-1.

Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem

Izvajalci RŠS na svojih spletnih straneh vsako koledarsko leto objavimo Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za posamezno statistično regijo. V skladu z javnim razpisom izberemo delodajalce s kadrovskimi štipendisti in z njimi sklenemo pogodbe o sofinanciranju kadrovskih štipendij.

Sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem

Izvajalci RŠS na podlagi podpisanih pogodb izvajamo sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem, ki dodeljujejo in izplačujejo kadrovske štipendije skladno z ZŠtip-1 in sklenjenimi pogodbami o štipendiranju z dijaki ali študenti. Delodajalcem in kadrovskim štipendistom nudimo tudi vso strokovno in administrativno podporo.

DODATNE INFORMACIJE ZA ŠTIPENDISTE

Obveznost štipendista

Štipendist se med drugim zavezuje, da se bo po zaključenem izobraževanju pri delodajalcu zaposlil za vsaj eno leto in da bo vsako šolsko/študijsko leto pri delodajalcu opravil enomesečno obvezno prakso.

Združljivost štipendij

V skladu z Zakonom o štipendiranju (ZŠtip-1), lahko štipendisti s kadrovskimi štipendijami istočasno uveljavljajo pravico za naslednje štipendije: državna štipendija, Zoisova štipendija, štipendija za Slovence v zamejstvu in po svetu, štipendija Ad future, ne more pa istočasno prejemati tudi štipendije za deficitarne poklice.

Nadaljevanje izobraževanja

Štipendisti imajo ob soglasju delodajalca možnost, da odložijo obveznost zaposlitve zaradi nadaljevanja izobraževanja. Odlog je možen v primeru, če štipendist, ki je zaključil srednje poklicno izobraževanje, nadaljuje z izobraževanjem na poklicno-tehniškem izobraževanju ali če štipendist, ki je zaključil visokošolski študijski program prve stopnje, nadaljuje z izobraževanjem na študijskem programu druge stopnje.

DODATNE INFORMACIJE ZA DELODAJALCE

Zagotavljanje sredstev

Regijsko štipendijsko shemo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada.

Sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem v okviru RŠS znaša 50 % dodeljene in izplačane kadrovske štipendije, vendar največ v višini 30 % minimalne plače, pri čemer sofinancirana kadrovska štipendija ne sme biti nižja, kot je določeno v 70. členu ZŠtip-1.

Če se kadrovski štipendist izobražuje na ravni izobraževanja in področju, opredeljenem v Politiki štipendiranja, ki jo sprejme Vlada Republike Slovenije, se sofinanciranje lahko dodeli v višini 70 % kadrovske štipendije, vendar največ v višini 40 % minimalne plače

Na podlagi potrdil o plačilu RRA Podravje - Maribor delodajalcu povrne znesek sofinanciranja.

Višina štipendije

Višino štipendije določi delodajalec, pri čemer Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1) predvideva minimalno štipendijo (51,20 EUR za mladoletnega in 102,40 EUR za polnoletnega štipendista). Maksimalna višina štipendije po zakonu ni določena.
Po zakonu je določena le maksimalna višina sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem, ki znaša 30 % minimalne plače oziroma 40 % minimalne plače, ko gre za deficitarno štipendijo.

Izplačevanje in usklajevanje štipendij

Višina štipendije se določi enkrat letno, v začetku šolskega/študijskega leta, glede na trenutno uradno veljavno višino minimalne plače v RS. Določi jo delodajalec sam, ob upoštevanju pogojev Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1). Med šolskim/študijskim letom se štipendija ne spreminja. Štipendije v celoti izplačuje delodajalec.

Obveznost
delodajalca

Delodajalec se med drugim zavezuje, da bo po zaključku izobraževanja štipendista z njim sklenil pogodbo o zaposlitvi s polnim delovnim časom, za vsaj eno leto, in mu bo omogočil opravljanje enomesečne delovne prakse v vsakem šolskem/študijskem letu.

Pomembni roki za štipendiste in delodajalce

Kaj o štipendijski shemi menijo delodajalci?

Mnenja

Eurolingua d.o.o.

Eurolingua d.o.o.

Marija Lindič

Strokovni kader je v današnjem času bolj pomemben kot kadar koli prej, zato je podpora RRA Podravje za doseganje našihposlovnih ciljev dobrodošla in nepogrešljiva. Z odličnim sodelovanjem s področnimi svetovalci RRA Podravje bomo v naslednjem letu uspeli zaposliti osebo, ki bo s pridobljenimi znanji in izkušnjami nadgradila dosedanje dosežke.

Arhides, Sodobne Informacijske Tehnologije d.o.o.

Arhides, Sodobne Informacijske Tehnologije d.o.o.

Borut Šosterič, univ.dipl.inž. direktor/CEO

Ponudba Regionalne razvoje agencije za Podravje za sofinanciranje štipendiranja nas je vzpodbudila, da smo se tudi v našem podjetju, pred nekaj leti, odločili izkoristiti to možnost. Štipendijo smo ponudili maturantu, ki sedaj uspešno končuje drugo stopnjo bolonjskega študija na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko. Skozi prakso, skupne projekte in diplomska dela usmerjamo študentov razvoj in postopoma vključujemo mladega strokovnjaka v naše okolje. Svetovalci Regionalne razvojne agencije za Podravje so nam pri tem v izredno pomoč in se jim najlepše zahvaljujemo.

Aluminium Kety Emmi d.o.o.

Aluminium Kety Emmi d.o.o.

Kadrovske štipendije so v zadnjih letih vedno pomembnejši kanal za pridobivanje bodočih sodelavcev, še posebej v deficitarnih poklicih, kjer se število vpisanih dijakov zmanjšuje, potrebe po tovrstnih kadrih na trgu pa povečujejo. Kadrovske štipendije lahko predstavljajo delodajalcem precejšen strošek, zato je vsakršno sofinanciranje štipendij več kot dobrodošlo. Naše sodelovanje z Regionalno razvojno agencijo za Podravje – Maribor v okviru Regijske štipendijske sheme Podravje ocenjujemo kot zelo profesionalno in korektno. Njihovi področni svetovalci so nam vedno na voljo za vsa naša vprašanja, nudijo nam dodatna pojasnila. Vestno in ažurno nas obveščajo o novostih, možnostih za sodelovanje ter skrbijo, da vso dokumentacijo uredimo pravočasno. Dobro vzajemno sodelovanje je temelj vsakega uspešnega poslovnega partnerstva, zato nam bo tudi v prihodnje v veselje sodelovati z Regionalno razvojno agencijo za Podravje - Maribor.

Valtis ogrevanje d.o.o.

Valtis ogrevanje d.o.o.

Tudi v našem podjetju smo se v zadnjih nekaj letih soočali s pomanjkanjem tehnično usposobljenega kadra, s specifičnim znanjem. Ker se zavedamo kako pomembno je, da v mlade, v praksi neizkušene kadre vlagamo svoj čas in krepimo njihov potencial, smo se v okviru Regijske štipendijske sheme Podravje odločili za štipendiranje dijaka in študenta.
V zadnjih treh letih smo enega že zaposlili, drugi pa nadaljuje svoje izobraževanje na drugi stopnji. Oba sta pričela s pridobivanjem praktičnih izkušenj, kompetenc in spretnosti, ki so ključne za uspešno opravljanje dela v našem podjetju. Skozi leta sta postala nepogrešljiva člana naše ekipe.
Področni svetovalci RRA Podravje so nam že od začetka sodelovanja v veliko pomoč. Skrbno bdijo nad pripravo potrebne dokumentacije, skrbijo za upoštevanje zakonskih rokov ter nam zadevo birokratsko olajšajo do te mere, da nam le ta vzame kar se da malo časa.

Energoconsulting d.o.o.

Energoconsulting d.o.o.

V našem podjetju smo ugotovili, da bomo lasten kader lahko le sami vzgojili, saj je na trgu delovne sile razpoložljivega potrebnega kadra za našo dejavnost premalo. Zato smo se že pred leti odločili in pričeli s štipendiranjem mladih, ki so šele v procesu šolanja. Ob tem nam je bila velika spodbuda to, da smo lahko prejeli sofinanciranje štipendij. Poleg strokovnega in odzivnega odnosa zaposlenih na RRA Podravje, smo zelo zadovoljni tudi s prijaznostjo, pripravljenostjo pomagati in predvsem z aktivno vlogo v povezovanju s podjetji.

Druge informacije o projektu:

Projektno partnerstvo: delodajalci (štipenditorji), izvajalec oz. upravičenec (RRA Podravje - Maribor) in država (MDDSZ).

Trajanje projekta: september 2016–oktober 2022.

Skupna vrednost projekta: 623.919,18 evrov (od tega 499.135,34 evrov EU in 124.783,83 evrov SLO)

Vir financiranja: Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada (www.eu-skladi.si). Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike, cilja Naložbe za rast in delovna mesta za programsko obdobje 2014–2020.

Gre za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem, ki štipendirajo dijake in študente za poklice, ki jih v svoji dejavnosti potrebujejo. Izbrane kadrovske štipendiste že v času izobraževanja vključujejo v delovni proces, po zaključku izobraževanja pa jih v svojih podjetjih zaposlijo.

Štipendije so namenjene dijakom in študentom na dodiplomski in podiplomski stopnji študija. Sredstva za sofinanciranje kadrovskih štipendij se dodelijo delodajalcem, ki izplačujejo kadrovske štipendije dijakom in študentom skladno z ZŠtip-1.

Logo RSS podravje CESS

Info


Kontaktna oseba:

Želite prejemati
poslovne e-novice?