Preskoči na glavno vsebino

Regijska štipendijska shema

Regijska štipendijska shema

Regijska štipendijska shema

je namenjena štipendijam dijakom in študentom, ki se šolajo za poklice, po katerih povprašujejo oz. izrazijo interes delodajalci s sedežem v občinah Podravske regije.

Regijska štipendijska shema – Podravska statistična regija(RŠS) je bila vzpostavljena z namenom izboljšanja stanja na področju izobraževanja in zaposlovanja visoko izobraženega kadra v regiji. Njen osnovni cilj je spodbujanje kadrovskega štipendiranja ter povezovanje gospodarskih potreb in izobraževalne sfere.

Delovanje RŠS ureja Zakon o štipendiranju (Zštip-1) in Pravilnik o sofinanciranju kadrovskih štipendij. Delovanje sheme je skladno s predpisi o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja ter cilji Regionalnih razvojnih programov za posamezno razvojno regijo.

Instrument temelji na partnerstvu med regijskimi izvajalci sheme (RRA-ji), Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, delodajalci in mladimi (dijaki in študenti).

V finančni perspektivi 2014-2020 je projekt RŠS sofinanciran iz sredstev Evropske unije, in sicer Evropskega socialnega sklada (www.eu-skladi.si) v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2014 - 2020, 10 prednostne osi: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost in iz sredstev RS, MDDSZ.

KOMU JE NAMENJENA ŠTIPENDIJSKA SHEMA?

Upravičenci do štipendij

Štipendije RŠS Podravje so namenjene dijakom in študentom, ki se izobražujejo doma ali v tujini, niso zaposleni, po končanem šolanju/študiju pa se bodo zaposlili pri delodajalcu, ki jih je štipendiral oziroma pri drugem delodajalcu na območju Podravske regije. Štipendije iz RŠS za Podravje ne more prejeti dijak oziroma študent, ki je v delovnem razmerju ali opravlja samostojno registrirano dejavnost ali je vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri zavodu za zaposlovanje.

Podelitev štipendij

Štipendije RŠS za Podravje se dodeljujejo dijakom in študentom, ki se šolajo za poklice, po katerih delodajalci povprašujejo oz. prijavijo potrebo v vlogi na javni poziv delodajalcem za oddajo potreb v zvezi z dodelitvijo kadrovskih štipendij. Na podlagi prijavljenih potreb RRA Podravje - Maribor izvede postopke za podelitev štipendij. Štipendije iz RŠS za Podravje se podelijo na podlagi razpisa, ki ga objavi RRA Podravje - Maribor za delodajalce.

KAKO SE IZVAJA ŠTIPENDIJSKA SHEMA

Izvaja se v skladu z Zakonom o štipendiranju - ZŠtip-1, Ur.l. RS št. 56/2013, ki je začel veljati s 1.1.2014):

 • kadrovske štipendije so združljive z državnimi štipendijami ali Zoisovimi štipendijami ali s štipendijami za Slovence v zamejstvu in po svetu ali s štipendijami Ad futura;
 • delodajalec mora omogočiti štipendistu opravljanje enomesečne prakse, v vsakem šolskem ali študijskem letu;
 • v prvem letu štipendijskega razmerja po preteku enomesečne delovne prakse lahko delodajalec ali štipendist odpove pogodbo o štipendiranju (brez sankcij – vračila, če štipendist uspešno konča in izpolni pogoje za vpis v višji letnik);
 • delodajalec je dolžan s štipendistom najkasneje v dveh mesecih po zaključku izobraževanja skleniti pogodbo o zaposlitvi na ustrezno delovno mesto;
 • delodajalec lahko štipendista zaposli pred zaključkom izobraževanja, vendar mora tak štipendist izobraževanje zaključiti v šestih mesecih po zaposlitvi (v kolikor štipendist ne zaključi v roku šestih mesecev, se vrne celoten znesek prejetega sofinanciranja);
 • delodajalec lahko, ob predhodnem soglasju štipendista in RRA Podravje - Maribor, vse pogodbene obveznosti prenese na drugega delodajalca;
 • obvezna enoletna zaposlitev po zaključku izobraževanja (in ne več za čas »vsaj toliko časa, kolikor je štipendist prejemal štipendijo«; v kolikor je čas trajanja zaposlitve krajše od enega leta, se vrne celoten znesek prejetega sofinanciranja), torej tudi brez možnosti odloga zaposlitve (oz. izpolnitve pogodbenih obveznosti) zaradi nadaljevanja izobraževanja na višji ravni;
 • pogodba preneha, delodajalec pa mora vrniti prejeta sredstva za zadnje šolsko/študijsko leto, če:
  • delodajalec ali štipendist v prvem letu štipendijskega razmerja po preteku enomesečne delovne prakse odpovesta pogodbo o kadrovskem štipendiranju, štipendist pa letnika , za katerega je prejemal kadrovsko štipendijo ni uspešno končal in ni izpolnil pogojev za v višji letnik,
  • štipendist ni uspešno zaključil izobraževalnega programa najkasneje v zadnjem letniku izobraževalnega programa,
  • štipendist ni opravil delovne prakse pri delodajalcu v trajanju vsaj 160 ur v vsakem šolskem letu,
  • se štipendist v času izobraževanja samozaposli ali zaposli,
  • štipendist po zaključenem izobraževanju ne sprejme zaposlitve na ustrezno delovno mesto pri delodajalcu.
 • Pogodba preneha, delodajalec pa mora vrniti vsa prejeta sredstva, ki jih je prejel za posameznega štipendista, če štipendist:
  • pri delodajalcu po zaključku izobraževanja ni bil neprekinjeno zaposlen za polni delovni čas vsaj eno leto oziroma sorazmerno dlje, če je bil štipendist zaposlen z delovnim časom, ki je krajši od polnega,
  • spremeni izobraževalni program brez predhodnega soglasja delodajalca,
  • je pridobil kadrovsko štipendijo na podlagi posredovanih neresničnih podatkov, - pred izpolnitvijo obveznosti po pogodbi o kadrovskem štipendiranju štipendist brez soglasja delodajalca sklene pogodbo o zaposlitvi pri drugem delodajalcu oziroma se samozaposli ali pridobi status brezposelne osebe po zaključku izobraževanja,
  • prekine pogodbo o kadrovskem štipendiranju z delodajalcem,
  • preneha izpolnjevati pogoje, ki jih predpisuje ZŠtip-1, javni razpis ali pogodba o sofinanciranju kadrovskih štipendij delodajalcu.
 • Pogodba preneha, delodajalec pa mora vrniti vsa prejeta sredstva, ki jih je prejel za vsakega štipendista, za katerega ni prišlo do celotne izpolnitve pogodbenih obveznosti, če delodajalec:
  • štipendista zaposli pred zaključkom trenutnega izobraževalnega programa in tak štipendist izobraževanja ne zaključi v šestih mesecih po zaposlitvi,
  • po zaključku izobraževanja s štipendistom ne sklene delovnega razmerja ali štipendistova zaposlitev za polni delovni čas ne traja vsaj eno leto oziroma sorazmerno dlje v primeru zaposlitve za krajši delovni čas od polnega,
  • odstopi od te pogodbe ali od pogodbe o kadrovskem štipendiranju,
  • nenamensko porabi prejeta sredstva za sofinanciranje kadrovske štipendije,
  • preneha izplačevati kadrovsko štipendijo ali zagotavljati sredstva za njeno izplačevanje.

KAKO DO ŠTIPENDIJE REGIJSKE ŠTIPENDIJSKE SHEME PODRAVJE?

Javni poziv za oddajo potreb v zvezi z dodelitvijo kadrovskih štipendij

Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor v začetku koledarskega leta objavi za delodajalce Javni poziv za oddajo potreb v zvezi z dodelitvijo kadrovskih štipendij za naslednje šolsko/študijsko leto.

Delodajalci prijavitelji v vlogi opredelijo potrebe oz. poklice, ki jih želijo štipendirati in lahko izberejo možnost javne objave potreb po kadrovskem štipendiranju na spletnih straneh regijskih izvajalcev RŠS ter na e-portalu Izmenjevalnica na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS (www.sklad-kadri.si), z namenom informiranja mladih o poklicnih potrebah gospodarstva na območju celotne Slovenije.

Izbor kadrovskih štipendistov

Potencialni kadrovski štipendisti (dijaki/študenti) in delodajalci, ki so objavili potrebe po kadrovskem štipendiranju, se povežejo med seboj. Izbor kandidatov opravijo delodajalci ter z izbranimi kadrovskimi štipendisti sklenejo pogodbe o štipendiranju in jim izplačujejo štipendije skladno z ZŠtip-1.

Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem

Izvajalci RŠS na svojih spletnih straneh vsako koledarsko leto objavimo Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za posamezno statistično regijo. V skladu z javnim razpisom izberemo delodajalce s kadrovskimi štipendisti in z njimi sklenemo pogodbe o sofinanciranju kadrovskih štipendij.

Sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem

Izvajalci RŠS na podlagi podpisanih pogodb izvajamo sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem, ki dodeljujejo in izplačujejo kadrovske štipendije skladno z ZŠtip-1 in sklenjenimi pogodbami o štipendiranju z dijaki ali študenti. Delodajalcem in kadrovskim štipendistom nudimo tudi vso strokovno in administrativno podporo.

DODATNE INFORMACIJE ZA ŠTIPENDISTE

Obveznost štipendista

Štipendist se med drugim zavezuje, da se bo po zaključenem izobraževanju pri delodajalcu zaposlil za vsaj eno leto in da bo vsako šolsko/študijsko leto pri delodajalcu opravil enomesečno obvezno prakso.

Združljivost štipendij

V skladu z Zakonom o štipendiranju (ZŠtip-1), lahko štipendisti s kadrovskimi štipendijami istočasno uveljavljajo pravico za naslednje štipendije: državna štipendija, Zoisova štipendija, štipendija za Slovence v zamejstvu in po svetu, štipendija Ad future, ne more pa istočasno prejemati tudi štipendije za deficitarne poklice.

Nadaljevanje izobraževanja

Štipendisti imajo ob soglasju delodajalca možnost, da odložijo obveznost zaposlitve zaradi nadaljevanja izobraževanja. Odlog je možen v primeru, če štipendist, ki je zaključil srednje poklicno izobraževanje, nadaljuje z izobraževanjem na poklicno-tehniškem izobraževanju ali če štipendist, ki je zaključil visokošolski študijski program prve stopnje, nadaljuje z izobraževanjem na študijskem programu druge stopnje.

DODATNE INFORMACIJE ZA DELODAJALCE

Zagotavljanje sredstev

Regijsko štipendijsko shemo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada.

Sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem v okviru RŠS znaša 50 % dodeljene in izplačane kadrovske štipendije, vendar največ v višini 30 % minimalne plače, pri čemer sofinancirana kadrovska štipendija ne sme biti nižja, kot je določeno v 70. členu ZŠtip-1.

Če se kadrovski štipendist izobražuje na ravni izobraževanja in področju, opredeljenem v Politiki štipendiranja, ki jo sprejme Vlada Republike Slovenije, se sofinanciranje lahko dodeli v višini 70 % kadrovske štipendije, vendar največ v višini 40 % minimalne plače

Na podlagi potrdil o plačilu RRA Podravje - Maribor delodajalcu povrne znesek sofinanciranja.

Višina štipendije

Višino štipendije določi delodajalec, pri čemer Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1) predvideva minimalno štipendijo (51,20 EUR za mladoletnega in 102,40 EUR za polnoletnega štipendista). Maksimalna višina štipendije po zakonu ni določena.
Po zakonu je določena le maksimalna višina sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem, ki znaša 30 % minimalne plače oziroma 40 % minimalne plače, ko gre za deficitarno štipendijo.

Izplačevanje in usklajevanje štipendij

Višina štipendije se določi enkrat letno, v začetku šolskega/študijskega leta, glede na trenutno uradno veljavno višino minimalne plače v RS. Določi jo delodajalec sam, ob upoštevanju pogojev Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1). Med šolskim/študijskim letom se štipendija ne spreminja. Štipendije v celoti izplačuje delodajalec.

Obveznost delodajalca

Delodajalec se med drugim zavezuje, da bo po zaključku izobraževanja štipendista z njim sklenil pogodbo o zaposlitvi s polnim delovnim časom, za vsaj eno leto, in mu bo omogočil opravljanje enomesečne delovne prakse v vsakem šolskem/študijskem letu.

Pomembni roki za štipendiste in delodajalce

 • 15. v mesecu – delodajalec mora štipendije štipendistu nakazati do tega datuma / razen v primeru, da ima v pogodbi o kadrovskem štipendiranju s štipendistom določen drug datum.
 • 20. v mesecu – delodajalec pripravi Zahtevek za sofinanciranje kadrovske štipendije (Obrazec št. 5), priloži dokazilo o izplačilu štipendije štipendistu/štipendistom in ga v originalu po pošti posreduje RRA.
 • vsako tekoče šolsko/študijsko leto omogočiti štipendistu opravljanje enomesečne delovnem prakse v trajanju najmanj 160 ur in po opravljeni praksi pripraviti in podpisati obrazec (Obrazec št. 4) – pozor: dijaki in študenti morajo opraviti delovno prakso v času trajanja šolskega leta (dijaki do 31. 8., študenti do 30. 9. in dijaki zadnjih letnikov do 30. 6.).
 • 30. 6. – dijaki zadnjih letnikov prejmejo zadnjo štipendijo za mesec junij, izplačano najkasneje do 15. 7. – če je zaključil izobraževanje ga je potrebno v roku (2) dveh mesecev od zaključka izobraževanja zaposliti.
 • 1.9-1.10 – morajo štipendisti posredovati delodajalcem potrdila o vpisu v višji letnik – delodajalec na podlagi prejetih dokazil sklene s štipendistom Aneks k pogodbi o kadrovskem štipendiranju za novo šolsko leto (vzorec aneksa pripravi RRA).
 • 30. 11. – najkasneje do tega datuma posreduje delodajalec RRA vlogo za uveljavljanje upravičenosti za sofinanciranje kadrovske štipendije za novo šolsko leto v okviru veljavne Pogodbe o sofinanciranju kadrovske štipendije delodajalcu (sklenjeno med delodajalcem in RRA). In sicer delodajalec RRA posreduje izpolnjen (Obrazec št. 6), na katerem poroča za vse štipendiste, za katere je bila ob vstopu v instrument Regijske štipendijske sheme sklenjena pogodba, razen za tiste, ki so obveznosti v okviru RŠS zaključili. Obrazcu je potrebno tudi priložiti:
  • fotokopijo potrdilo o vpisu za vsakega štipendista (za štipendista, ki napreduje v višji letnik; ponavlja ali pavzira),
  • fotokopijo Aneksa k pogodbi o kadrovskem štipendiranju,
  • izpolnjen in podpisan original obrazec št. 4
  • Poročilo o delovni praksi,
  • in morebitna druga dokazila.


Na podlagi prejete vloge delodajalca in dokazil RRA pripravi in sklene z delodajalcem Aneks k pogodbi o sofinanciranju kadrovske štipendije za novo šolsko leto.