Preskoči na glavno vsebino

MIKROTUR

Naziv projekta: MIKRO TURISTIČNE DESTINACIJE PODEŽELJA – MIKROTUR
Akronim: MIKRO TURISTIČNE DESTINACIJE PODEŽELJA – MIKROTUR

Kratek opis projekta:

Projekt je predstavljal nadaljevanje projekta »Gremo na podeželje« in je predvideval vzpostavitev mreže podeželskih mikro turističnih destinacij, s katerimi bi zagotovili trajnostno rabo prostora z razvojem mehkih oblik turizma, povečali kakovost življenjskega okolja na podeželju ter vzpodbudili konkurenčnost in razvoj novih poslovnih možnosti. Na območju vsake občine smo skupaj s partnerji (predstavniki občin), ponudniki, turističnimi in kulturnimi društvi ter vsemi ostalimi zainteresiranimi pripravili projekt, ki je na osnovi naravnih danosti, tradicije območja ter v skladu s sprejetimi kriteriji oblikoval »mikrodestinacijo« kot novi produkt, s katerim smo se vključili v celovito ponudbo podeželja.

V okviru I. faze (september 2011−maj 2012) smo izvedli naslednje aktivnosti: pripravo akcijskega načrta s strateškimi smernicami: analizo z oceno turističnih razvojnih potencialov, primerjalno analizo konkurenčnih mikrodestinacij ter akcijski načrt z izdelano projektno platformo in strateškimi smernicami za razvoj mikrodestinacij; mreženje ključnih akterjev: identifikacijo in animacijo ključnih akterjev območja, vzpostavitev sodelovanja ter oglede primerov dobrih praks v Sloveniji (Podčetrtek – Olimje in Kozjanski park) in tujini (Naravni park Južnoštajerska vinska dežela).

V okviru II. faze (julij 2012−maj 2013) smo izvedli naslednje aktivnosti: oblikovanje turistične produktne platforme: oblikovanje kriterijev in smernic za oblikovanje produktov, oblikovanje ključnih vsebinskih sklopov ponudbe, opredelitev USP (unikatne prodajne točke) posamezne mikrodestinacije, oblikovanje minimalno enega produkta za vsako mikrodestinacijo, izvedbo pilotnih predstavitev produktov, opremo informacijskih točk v posamezni mikrodestinaciji, predstavitev mikrodestinacij s promocijskimi tablami in izdelavo promocijskega materiala. Kot pomemben del izvajanja projektnih aktivnosti velja omeniti uspešno izvedbo petih študijskih tur na posameznih mikrodestinacijah, saj so bile številčno obiskane. Ob zaključni turi pa smo pripravili tudi odmevno novinarsko konferenco.

Vodilni partner:
RRA Podravje - Maribor

Projektno partnerstvo:
Mestna občina Maribor, občine: Kungota, Šentilj, Pesnica in Duplek.

Trajanje projekta:
september 2011−maj 2013.

Skupna vrednost projekta:
51.449,19 evrov.

Vir financiranja:
Sredstva za izvedbo projekta so zagotovili: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v okviru programa LEADER v višini največ do 85 % upravičenih sredstev, občine partnerstva in RRA.