Preskoči na glavno vsebino

Regijska garancijska shema

Naziv projekta: Regijska garancijska shema za Podravje

Opis projekta:

V okviru Regijske garancijske sheme za Podravje je RRA Podravje - Maribor objavila 3 javne razpise (2015, 2016 in 2017) za garancije bančnim kreditom za mikro, mala in srednja podjetja. Najnižji znesek kredita je bil 8.000,00, najvišji pa 150.000,00 evrov, najdaljša ročnost 8 let oz. do 22. 5. 2025. Garancije so bile izdane v višini do največ 50 % oz. do največ 80 % od zneska kredita.

Razpisi so bili namenjeni gospodarskim subjektom, ki delujejo in vlagajo na območju občin statistične regije Podravje, ki obsega naslednje občine: Benedikt, Cerkvenjak, Cirkulane, Destrnik, Dornava, Duplek, Gorišnica, Hajdina, Hoče - Slivnica, Juršinci, Kidričevo, Kungota, Lenart, Lovrenc na Pohorju, Majšperk, Makole, Mestna občina Maribor, Markovci, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Ormož, Pesnica, Podlehnik, Poljčane, Mestna občina Ptuj, Rače - Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Središče ob Dravi, Starše, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Šentilj, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale. Cilj javnih razpisov je bil pospeševanje razvoja malega in srednjega gospodarstva in pridobitne dejavnosti podjetnikov, povečevanje investicijske aktivnosti v podravski regiji, zmanjševanje stopnje brezposelnosti, vzpostavljanje možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodarstva, olajšanje dostopa mikro, malim in srednje velikim podjetjem do kreditov z zmanjšanjem bančnih zahtev za zavarovanje kreditov, idr.

Garancije so bile izdane na osnovi bančnih kreditov za:

a) začetne investicije v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, povezane z:

  • vzpostavitvijo nove poslovne enote,
  • razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote,
  • diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote na proizvode in storitve, ki jih na upravičenem območju prej ni proizvajala ali
  • bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti.

b) obratna sredstva v povezavi z investicijo.

V okviru 1., 2., in 3. javnega razpisa za izdajo garancij za bančne kredite v letih 2015, 2016, 2017 in 2018 je bilo izdanih za 1.156.543,04 evrov garancij, 57 različnim upravičencem.

Vodilni partner:
RRA Podravje - Maribor

Projektno partnerstvo:
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Slovenski regionalno razvojni sklad.

Trajanje projekta:
oktober 2013–december 2018.

Skupna vrednost projekta:
7.423.864,11 evrov.

Vir financiranja:
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.