Preskoči na glavno vsebino

Regijska štipendijska shema

Naziv projekta: Regijska štipendijska shema
Akronim: RŠS Podravje

Logo RSS podravje CESS

Opis projekta:

V projektu se skladno z Zakonom o štipendiranju sofinancira kadrovske štipendije delodajalcu, z namenom usklajevanja ponudbe in povpraševanja po kadrih v posamezni statistični regiji. Ob tem so aktivnosti usmerjene v: usklajenost znanja mladih s potrebami na trgu dela; dvig ravni izobrazbene strukture, zniževanje strukturne brezposelnosti; vračanje oziroma ohranjanja izšolanih kadrov iz univerzitetnih središč v statistične regije; povezovanje izobraževanja z gospodarstvom in širšim družbenim okoljem; pridobivanje praktičnih izkušenj (znanj, kompetenc in spretnosti) že med izobraževanjem in preko redne delovne prakse, kar zagotavlja uspešno vključevanje na trg dela ter spodbujanje kadrovskega štipendiranja podjetij v statistični regiji in načrtovanje razvoja kadrov skladno s potrebami trga dela.

Izvajanje projekta delodajalca prispeva k doseganju tako splošnih ciljev operacije »Regijska štipendijska shema – Podravska statistična regija«, tj. šolanje mladih za potrebe gospodarstva, zaposlovanja v gospodarstvu in s tem preprečitev odseljevanja mladih iz statistične regije kot njenih specifičnih ciljev, ki so naslednji:

  • krepitev splošnih in poklicnih kompetenc mladih,
  • usposobljenost mladih za odzivanje na potrebe na trgu dela,
  • prožno prehajanje med izobraževanjem in delom.

V projekt so ob upoštevanju pogojev, ki jih določa Zakon o štipendiranju, vključeni dijaki in študentje na dodiplomski in podiplomski stopnji.

Operacija se izvaja na območju »Podravske statistične regije, ki je del kohezijske regije Vzhodna Slovenija.

Projektno partnerstvo: delodajalci (štipenditorji), izvajalec oz. upravičenec (RRA Podravje - Maribor) in država (MDDSZ).

Trajanje projekta: september 2016–oktober 2022.

Skupna vrednost projekta: 623.919,18 evrov (od tega 499.135,34 evrov EU in 124.783,83 evrov SLO)

Vir financiranja: Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada (www.eu-skladi.si). Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike, cilja Naložbe za rast in delovna mesta za programsko obdobje 2014–2020.

Gre za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem, ki štipendirajo dijake in študente za poklice, ki jih v svoji dejavnosti potrebujejo. Izbrane kadrovske štipendiste že v času izobraževanja vključujejo v delovni proces, po zaključku izobraževanja pa jih v svojih podjetjih zaposlijo.

Štipendije so namenjene dijakom in študentom na dodiplomski in podiplomski stopnji študija. Sredstva za sofinanciranje kadrovskih štipendij se dodelijo delodajalcem, ki izplačujejo kadrovske štipendije dijakom in študentom skladno z ZŠtip-1.


JAVNI POZIV DELODAJALCEM ZA PRIJAVO POTREB PO KADROVSKIH ŠTIPENDIJAH V ŠOLSKEM/ŠTUDIJSKEM LETU 2022/2023

Javni poziv je namenjen zbiranju potreb delodajalcev po kadrovskih štipendijah v šolskem/študijskem letu 2022/2023, s ciljem informiranja dijakov in študentov o vseh razpoložljivih kadrovskih štipendijah pred izbiro izobraževanja in jih usmeriti k vpisu na izobraževalne programe, ki so skladni s poklicnimi potrebami gospodarstva v regiji.

Rok za prijavo: Rok prijave je 30. 11. 2022.

DODATNE INFORAMCIJE lahko dobite na elektronskem naslovu: aleksandra.virtic@rra-podravje.si (Aleksandra Virtič).

Javni poziv - prijava potreb delodajalcev po kadrovskem štipendiranju

Objava Popravek vrednosti JR 2021 2022

Priloga 1_Prijavni obrazec za prijavo na javni poziv