Regijska štipendijska shema

Naziv projekta: Regijska štipendijska shema
Akronim: RŠS Podravje

Opis projekta:

V projektu se skladno z Zakonom o štipendiranju sofinancira kadrovske štipendije delodajalcu, z namenom usklajevanja ponudbe in povpraševanja po kadrih v posamezni statistični regiji. Ob tem so aktivnosti usmerjene v: usklajenost znanja mladih s potrebami na trgu dela; dvig ravni izobrazbene strukture, zniževanje strukturne brezposelnosti; vračanje oziroma ohranjanja izšolanih kadrov iz univerzitetnih središč v statistične regije; povezovanje izobraževanja z gospodarstvom in širšim družbenim okoljem; pridobivanje praktičnih izkušenj (znanj, kompetenc in spretnosti) že med izobraževanjem in preko redne delovne prakse, kar zagotavlja uspešno vključevanje na trg dela ter spodbujanje kadrovskega štipendiranja podjetij v statistični regiji in načrtovanje razvoja kadrov skladno s potrebami trga dela.

Izvajanje projekta delodajalca prispeva k doseganju tako splošnih ciljev operacije »Regijska štipendijska shema – Podravska statistična regija«, tj. šolanje mladih za potrebe gospodarstva, zaposlovanja v gospodarstvu in s tem preprečitev odseljevanja mladih iz statistične regije kot njenih specifičnih ciljev, ki so naslednji:

  • krepitev splošnih in poklicnih kompetenc mladih,
  • usposobljenost mladih za odzivanje na potrebe na trgu dela,
  • prožno prehajanje med izobraževanjem in delom.

V projekt so ob upoštevanju pogojev, ki jih določa Zakon o štipendiranju, vključeni dijaki in študentje na dodiplomski in podiplomski stopnji.

Operacija se izvaja na območju »Podravske statistične regije, ki je del kohezijske regije Vzhodna Slovenija.

Projektno partnerstvo:
delodajalci (štipenditorji), izvajalec oz. upravičenec (RRA Podravje - Maribor) in država (MDDSZ).

Trajanje projekta:
september 2016–oktober 2022.

Skupna vrednost projekta:
623.919,18 evrov (od tega 499.135,34 evrov EU in 124.783,83 evrov SLO)

Vir financiranja:
Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike, cilja Naložbe za rast in delovna mesta za programsko obdobje 2014–2020.

Barve

Pisava

Ostalo