Preskoči na glavno vsebino

ReMOBIL – Regionalni centri mobilnosti

Naziv projekta: Regionalni centri mobilnosti
Akronim: ReMOBIL

Logo SVRKNOR MEH

Kratek opis projekta:

ReMOBIL preko razvoja in preizkusa modela regionalnega upravljanja mobilnosti prispeva k izboljšanem upravljanju trajnostne mobilnosti - TM na regionalni ravni. Podatki iz SURS (2019) kažejo, da prebivalec SI na vsakodnevnih poteh v enem letu naredi 7.200 km, večino le teh znotraj ter med sosednjimi NUTS 3 regijami. Najpomembnejše prevozno sredstvo še vedno ostaja osebni avtomobil, ki je glavno prevozno sredstvo na 68 % poti, kateremu sledi pešačenje (21,3 %), kolo (4,5 %) in JPP (4,3 %). Število osebnih avtomobilov v Sloveniji narašča, v zadnjem desetletju se je število registriranih osebnih avtomobilov povečalo za 10 %. Uporaba JPP na medregionalni ravni v državi stagnira oz. ne kaže izrazitejših kazalnikov dolgoročnega izboljšanja (SURS, 2021), prav tako pa izrazito lokalno ali državno upravljanje mobilnosti ne uspe celovito zajeti in upravljati izzivov mobilnosti, ki se v Sloveniji, zaradi pomena dnevne migracije, praviloma izražajo na medobčinski, regionalni in medregionalni ravni.

Vezane tako na zgoraj navedene podatke, neposredni učinek kot na rezultat programa, bomo v projektu ReMOBIL naslavljali izzive:

1) odsotnost ustreznega nivoja naslavljanja mobilnosti na regionalni ravni;

2) pomanjkanje celovitih in v sistem povezanih ukrepov na področju TM, ki bi izboljšali pogoje in ponudbo storitev TM za dolgoročno zmanjševanje potrebe po osebnih vozilih;

3) manko usposobljenosti občinskega ter regionalnega kadra za prepoznavanje, vpeljevanje ter aktivno delovanje na področju TM;

4) primanjkovanje državnih usmerjenih kampanj z namenom spodbujanja TM ter celostnega regionalnega pristopa k izvajanju aktivnosti ETM;

5) omejenost pristojnosti regijskih struktur za naslavljanje področij TM;

6) pomanjkanje uporabnikov TM, ki bi na regionalni ravni prispevali k zmanjšanju negativnih vplivov na okolje in prometnih zastojev v regijah RS;

7) Sprememba potovalnih navad.

Glavni cilj projekta ReMOBIL je dolgoročno zmanjševanje negativnih okoljskih učinkov prometa, ki so posledica neuporabe trajnostnih oblik mobilnosti tako na lokalni, regionalni kot tudi državni ravni. Projekt k doseganju izboljšanja upravljanja trajnostne mobilnosti prispeva preko zagotavljanja cilja vzpostavitve modela regijskega upravljanja mobilnosti in njegovim testiranjem v obliki šestih (6) regionalnih centrov mobilnosti. Cilj projekta je prav tako izvesti specializirano usposabljanje strokovnjakov ter usmerjene kampanje z namenom ozaveščanja in spodbujanja TM v Sloveniji. Projekt ReMOBIL k doseganju zastavljenega cilja dolgoročnega zmanjševanja negativnih okoljskih učinkov prometa ter dolgoročnega izboljšanja upravljanja TM prispeva na različne načine. Prioritetno, preko prenosa praks naslavlja vzpostavitev učinkovitega načrtovanja TM v regijah preko vzpostavitve modela regionalnega upravljanja mobilnosti in oblikovanja smernic. Projekt s testiranjem modelov RCM dosega sodelovanje regionalne ravni z nacionalno ravnjo pristojno za promet (MzI-DTMPP) ter prostorskim načrtovanjem (MOP), digitalizacijo MaaS (MJU). Preko usposabljanj za strokovnjake ter deležnike, projekt dosega cilj višje stopnje informiranost in specializiranosti občinskih, medobčinskih in regionalnih strokovnih služb za dolgoročni razvoj in uvajanje sistemov TM. ReMOBIL zagotavlja doseganje cilja povečanega števila uporabnikov trajnostne mobilnosti preko višje stopnje ozaveščenosti o pomenu uporabe sredstev trajnostne mobilnosti. Nenazadnje, projekt aktivno prispeva k dolgoročni promociji trajnostne mobilnosti preko izvajanja aktivnosti evropskega tedna mobilnosti (ETM) v partnerskih regijah (6) in Sloveniji. Predpostavljamo, da bodo projektne aktivnosti pozitivno vplivale k doseganju večje uporabe oblik TM in programskemu cilju 4 % letne rasti. Projekt bo preko uporabnikov aplikacije omogočal tudi vpogled v statistiko in spremembo navad.

Vodilni partner: Posoški razvojni center.

Projektno partnerstvo: Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije, BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj - Regionalna razvojna agencija Gorenjske, Regionalni razvojni center Koper, Regionalna razvojna agencija za Podravje – Maribor, RRA Koroška, regionalna razvojna agencija za Koroško regijo, d. o. o., AMZS, družba za opravljanje storitev članom AMD in drugim udeležencem v cestnem prometu, d. d., Ljubljanski urbanistični Zavod d. d., Viken County Council.

Trajanje projekta: maj 2022–april 2024.

Skupna vrednost projekta: 1.867.965,72 evrov (delež za RRA 195.538,00 evrov).

Vir financiranja: Projekt ReMOBIL je sofinanciran s sredstvi Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora (EGP) 2014–2021 in pripadajoče slovenske udeležbe v okviru javnega razpisa za sofinanciranje projektov v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje. Finančni mehanizem EGP predstavlja prispevek Islandije, Lihtenštajna in Norveške k zeleni, konkurenčni in vključujoči Evropi.