Preskoči na glavno vsebino

Strategija socialnega varstva v Mestni občini Maribor 2023–2030

Kratek opis projekta:

Priprava srednjeročne socialne politike Mestne občine Maribor z namenom zagotavljanja socialnovarstvenih storitev in programov, namenjenih podpori in pomoči socialno ranljivim skupinam prebivalstva.

Priprava strategije socialnega varstva na območju MOM za obdobje 2023 – 2030 je namenjena:

 • Usklajevanju deležnikov na področju socialnega varstva;
 • Zagotavljanju preglednost financiranja programov in projektov socialno-varstvenih organizacij v MOM;
 • Spodbujanje razvoja eksperimentalnih oblik na področju socialnega varstva;
 • Informiranju in obveščanju na področju socialnega varstva v MOM.

Cilji Strategije socialnega varstva v mestni občina Maribor sledijo ciljem RENSPV21-30:

 • Izboljšanje kakovosti življenja, pri čemer je potrebno sodelovanje vseh deležnikov, medsebojna solidarnost in socialna vključenost vseh posameznikov.
 • Uresničevanje ReNPSV21-30, in sicer:

• zmanjšanje tveganja revščine in povečanje socialne vključenosti socialno ogroženih ljudi, ki živijo v ranljivih situacijah in kontekstih,

• izboljšanje razpoložljivosti in pestrosti ter zagotavljanje dostopnosti in dosegljivosti storitev in programov,

• vzpostavljanje pogojev za delovanje in krepitev kakovosti ter razvoja na področju socialnega varstva.

• ozaveščanje.

RRA Podravje - Maribor bo v sodelovanju s ključnimi deležniki in ciljnimi skupinami pripravila strateški dokument, njegova priprava bo potekala v dveh fazah:

Faza 1: Kvantitativni del raziskave

 • Nabor in izbor socio ekonomskih kazalcev;
 • Kvantifikacija organizacij, ki imajo status humanitarne organizacije na območju MOM;
 • Analiza sofinanciranih občinskih programov in nalog (pokritost vsebin in finančnih virov).

Faza 2: Kvalitativni del raziskave

 • Opredelitev ključnih deležnikov in izvedba intervjujev z njimi;
 • Izvedba intervjujev s ključnimi deležniki;
 • Priprava vprašalnikov za končne upravičence (programski/razpisni);
 • Priprava in izvedba delavnic s socialno-varstvenimi organizacijami (za pripravo SWOT in razvojnih priložnosti; za pripravo ukrepov s kazalniki);
 • Izvedba okrogle mize na temo socialnega varstva v Mestni občini Maribor.

Z namenom priprave strateškega dokumenta RRA Podravje - Maribor vse aktivnosti usklajuje s Sektorjem za zdravstvo in socialno varstvo v Uradu za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost MOM ter aktivno sodeluje v delovni skupini za pripravo Strategije socialnega varstva v Mestni občini Maribor 2023 – 2030.

O vseh javnih dogodkih, delavnicah, okroglih mizah, javnih posvetih vas bomo sproti obveščali. Vabimo vas, da se prijavite na novice RRA Podravje - Maribor ali nam posredujete vaše pobude na: amna.potocnik@rra-podravje.si

Nosilec projekta: RRA Podravje – Maribor

Projektno partnerstvo: Delovna skupina, imenovana s strani župana MOM (Ref. 1221-95/2022-8)
Lilijana Zorko (MOM, vodja DS), Alenka Iskra (podžupanja in vodja Odbora za social in zdravstvo MOM), Jasmina Dolinšek in Vesna Avgustinčič (Služba za razvojne projekte in investicije – Projektna pisarna), mag. Barbara Žgajner (Center za pomoč na domu), Lidija Breznik (Svet za starejše), Alenka Gajšt (Svet za invalide), Božidar Raušl (Zveza prijateljev mladine), Simona Martinček (CSD), Christos Oikonomidis (spec. javnega zdravja) in Anja Magajna (NIJZ), mag. Mirjana Zgaga (Zavod RS za zaposlovanje), dr. Luka Lubi (MOM, mladina)

Trajanje projekta: november 2022 – december 2023

Vrednost projekta: 18.000,00 EUR