Preskoči na glavno vsebino

zaDravo

Naziv projekta: Drava – Natura 2000, reka za prihodnost – Izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov rečnega in obrečnega pasu reke Drave
Akronim: »zaDravo« (ESRR – šifra operacije: OP20.04960)

Dravanatura logo 2xEu sklad 2x

Opis projekta:

Reka Drava, med Mariborom in državno mejo pri Središču ob Dravi ter njeni pritoki, ima izražene posebne naravovarstvene in okoljske lastnosti, povezane s pestrostjo rečnih in obrečnih habitatov številnih ogroženih, zavarovanih in mednarodno varovanih živalskih in rastlinskih vrst. Drava in območja ob Dravi niso določena le kot posebna varstvena območja Natura 2000, ampak tudi kot posebne naravne vrednote in zavarovana območja.

Namen projekta je ohranjanje narave in dvig kakovosti življenja v Dravskem obrečnem prostoru, tako za ogrožene živalske in rastlinske vrste kot tudi za človeka.

Na projektnem območju vzdolž reke Drave bodo izvedene številne aktivnosti: obnova stranskih rokavov, mrvic ter rečnih zatokov, oblikovanje mreže novih vodnih habitatov, odstranitev zarasti in mulja na prodiščih, obnovitev vrstno pestrih suhih travišč, pomladitev tipičnih gozdnih sestojev, odkup zemljišč, ki so podvržena bočni rečni eroziji; nekatera bodo prepuščena naravnim sukcesijskim procesom, druga bodo pridobila funkcijo ugodnih prehranjevalnih, razmnoževalnih habitatov in selitvenih koridorjev. Z ustreznimi ukrepi bomo neposredno izboljšali stanje v naravi ter revitalizirali kulturno krajino ter s tem izboljšali stanje ciljnih vrst in habitatnih tipov v neugodnem stanju.

Dodana vrednost projekta je v zagotovitvi kakovostne interpretacije zgledno urejenih naravovarstvenih površin, s poudarkom na izobraževanju in ozaveščanju o rečnem in obrečnem ekosistemu, ohranjanju narave, kulturne dediščine in krajine, ki se bo navezovala na trajnostno mobilnost v podravski regiji.

Vodilni partner: RRA Podravje - Maribor

Projektno partnerstvo: Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Direkcija Republike Slovenije za vode, ZRS Bistra Ptuj, občine: Starše, Duplek in Središče ob Dravi.

Trajanje projekta: december 2019 – december 2023.

Skupna vrednost projekta: 6.221.498,76 evrov.

Vir financiranja: Operacija je sofinancirana iz prednostne naložbe »Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem Natura 2000 in zelenimi infrastrukturami« iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. http://www.eu-skladi.si