Preskoči na glavno vsebino

Javni razpis Podpora inovativnim ekosistemom ekonomsko-poslovne infrastrukture

Razpis iz sredstev Nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost (NOO)

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje ureditve, dograditve ali razširitve ekonomsko - poslovnihcon (v nadaljnjem besedilu: EPC), ki so locirane znotraj degradiranega območja (FDO – funkcionalno degradirano območje) ter ostalih obstoječih EPC ter hkratne izdelave vizije razvoja EPC, vzpostavitve ustreznega informacijsko-komunikacijskega omrežja (spletna stran EPC) in izvajanje storitev v podporo delovanju EPC, medsebojnemu povezovanju podjetij v EPC in iskanju novih podjetij za umestitev v EPC.

Kot upravičena investicija v EPC se za namen javnega razpisa upošteva investicija v javno gospodarsko infrastrukturo, ki je navedena v Prilogi 5 Pravilnika o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora (Uradni list RS, št. 9/04, 7/18 – ZEN-A, 33/19 – ZEN-B in 199/21 – ZureP-3), in sicer:

    • prometna infrastruktura (izgradnja cest znotraj EPC ter navezava cest znotraj EPC na dostopno/e cesto/e),
    • energetska infrastruktura,
    • komunalna infrastruktura,
    • infrastruktura za telekomunikacije in
    • vodna infrastruktura (samo protipoplavni ukrepi) (sofinanciranje do največ 30 % upravičenih stroškov, protipoplavni ukrepi lahko predstavljajo največ 40 % upravičenih stroškov GOI).

Projekt, ki je predmet vloge na javni razpis, mora biti zaključen (izvedene vse aktivnosti v okviru projekta) najkasneje do dne 31. 3. 2026.

Prijavitelji so občine.

Roka za oddajo vlog sta 18. 4. 2022 in 19. 5. 2023. Drugi rok bo izveden le v primeru, da sredstva v okviru prvega roka ne bodo porabljena. Vloga se odda preko spletne aplikacije.

Več informacij tukaj