Preskoči na glavno vsebino

Javni razpis za sofinanciranje večjih začetnih investicij v podporo investicijam za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacijo gospodarstva na obmejnih problemskih območjih

Namen javnega razpisa je spodbujanje investicij z višjo dodano vrednostjo, povečanje deleža trajnostno naravnanih investicij, ki imajo v strukturi stroškov zelene in digitalne rešitve in izboljšujejo konkurenčni položaj podjetij ter zmanjševanje razvojnih razlik obmejnih problemskih območij v primerjavi s preostalimi območji v Sloveniji.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov začetnih investicij podjetij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva.

Upravičenci bodo mikro, mala in srednja podjetja z obmejnih problemskih območij. Obdobje upravičenosti stroškov: od oddaje vloge do 29. oktobra 2025.

Rok za oddajo vlog na razpis je 11. april 2022.

Javni razpis za sofinanciranje večjih začetnih investicij