Preskoči na glavno vsebino

RAZPIS: P4L 2020 - Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0

Namen: uvajanje novih ali izboljšanih izdelkov na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv

Upravičenci: mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP) s sedežem v Republiki Sloveniji in ki ob prijavi na razpis na trgu ponujajo izdelke na področju predelave ali obdelave lesa in imajo registrirano glavno ali druge dejavnosti poleg glavne dejavnosti, določene v aktu o ustanovitvi subjekta: oddelek C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva ali oddelek C31 Proizvodnja pohištva (razen razreda C 31.03 – proizvodnja žimnic).

Višina razpisanih sredstev: Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 6.200.000,00 EUR.

Objavljen: 17. 7. 2020, roki za oddajo vlog: 15. 2. 2021, 15. 5. 2021 in 15. 9. 2021 oz. do porabe sredstev.

Več o razpisu: https://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=108