Preskoči na glavno vsebino

LAS Lastovica

Opis: Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor je vodilni partner LAS Lastovica. LAS Lastovica je organiziran kot partnerstvo treh sektorjev: javni, gospodarski in socialni sektor. LAS deluje v okviru pristopa CLLD. Cilj CLLD (Community Led Local Development oz. Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost) je spodbujanje socialnega vključevanja ter boj proti revščini in kakršnikoli diskriminaciji, zmanjševanje regionalnih razvojnih razlik in gospodarski razvoj območij. Poleg tega pa je cilj prispevati k ohranjanju narave, varstvu okolja, kulturne dediščine, kulturne krajine in njenih elementov. CLLD je nadgradnja do sedaj poznanega pristopa LEADER, kateri se je na EU ravni izkazal kot uspešna metoda razvojnega načrtovanja in izvajanja operacij. CLLD je orodje za spodbujanje celovitega in uravnoteženega lokalnega razvoja po načelu »od spodaj navzgor« in omogoča reševanje razvojnih problemov, usklajeno delovanje s pomočjo različnih virov financiranja ter prožnost pri doseganju razvojih ciljev. K izvajanju pristopa CLLD so v Sloveniji pristopili trije sklad, in sicer Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP), Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR) in Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR).

Specifični cilji LAS Lastovica v okviru Strategije lokalnega razvoja:

A1: spodbuditi podjetniško aktivnost ter nastajanje novih delovnih mest

A2: spodbuditi nove in inovativne oblike povezovanja deležnikov v okolju

B1: povečati kakovost življenja in kakovostno preživljanje prostega časa

B2: ohranjanje, trajnostno varovanje kulturne dediščine na podeželju

C1: izboljšati stanje okolja za večjo kakovost življenja (vključno z malo okoljsko infrastrukturo)

C2: ohranjanje narave in biotske raznovrstnosti, vključno z dvigom osveščenosti

D1: večja socialna vključenost prebivalstva (predvsem ranljive ciljne skupine), vključno z medgeneracijskim povezovanjem

D2: povečanje kakovosti življenja in zdravega življenjskega sloga


Doseganje svojih specifičnih ciljev LAS Lastovica zagotavlja v okviru izvedbe projektov, ki jih izvajajo deležniki in partnerstva v okviru LAS.

Podpora iz podukrepa »Podpora za tekoče stroške in stroške animacije« (podukrep 19.4) je namenjena za sofinanciranje stroškov, ki so nastali pri upravljanju in delovanju LAS, vključno s spremljanjem in vrednotenjem SLR, animaciji območja LAS in pomoči potencialnim upravičencem za razvijanje projektnih idej in pripravo operacij.

Glavne aktivnosti za doseganje ciljev v okviru ukrepa 19.4.:

 • delavnice za animacijo prebivalcev
 • priprava promocijskih gradiv,
 • objavljanje člankov v medijih,
 • izvajanje javnih pozivov za pridobitev vlog v okviru podukrepa 19.2, Podpora za izvajanje operacij v okviru SLR,
 • posredovanje s strani LAS potrjenih operacij na ARSKTRP ter na MGRT,
 • vlaganje sprememb operacij ter vlaganje zahtevkov za izplačilo,
 • priprava in izvajanje projektov sodelovanja v okviru Podukrepa 19.3.

Pričakovani rezultati v okviru 19.4:

Animacija območja oziroma vključevanje skupnosti na območju LAS Lastovica je v obdobju 2014–2020 usmerjena v:

 • identifikacijo potreb na območju LAS,
 • izvajanje projektnih aktivnosti v okviru operacij,
 • doseganje kazalnikov, zastavljenih v Strategiji lokalnega razvoja,
 • enakomeren razvoj območja LAS.

Viri sofinanciranja: Za izvajanje podukrepa »Podpora za tekoče stroške in stroške animacije« je LAS Lastovica v obdobju 2014–2020 upravičen do največ 152.142,36 EUR in se dodeli iz glavnega sklada ESRR.

Za vsebino na spletni strani je odgovorna Lokalna akcijska skupina LAS Lastovica, ki jo zastopa vodilni partner Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor. Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.