Regionalni razvojni program

Dogovor o razvoju Podravske regije 2014–2020


Naziv projekta: Dogovor o regionalnem razvoju za Podravje za obdobje 2014–2020
Akronim projekta: »DRR za Podravje«

Kontaktna oseba:
Boris Keuc, e-pošta: keuc.boris@rra-podravje.si.

Kratek opis projekta:

Dogovor za razvoj regije je eden ključnih instrumentov regionalne politike, s katerim se uresničuje RRP. Povezan je s sektorskimi politikami in proračuni občin ter predstavlja dvostranski izvedbeni akt, s katerim se uresničuje RRP tako, da se določijo ključni regijski in sektorski projekti za premagovanje razvojnih ovir in doseganje razvojne specializacije razvojne regije ter viri financiranja.

Skladno z določili Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike se postopek priprave Dogovora za razvoj regije začne s povabilom Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Razvojnemu svetu regije.

Razvojna agencija skupaj s partnerji v regiji pri pripravi Dogovora za razvoj regije izvaja naslednje:

  • pripravo povzetka RRP s predstavitvijo razvojnih specializacij regije, strateških razvojnih ciljev regije ter prioritet in ukrepov,
  • pripravo seznama projektov, razvrščenih po prioriteti s podatki o nosilcih, imenih projektov ter finančno oceno posameznih projektov in zbirnika po virih sredstev,
  • pripravo seznama rezervnih projektov, razvrščenih po prioriteti s podatki iz prejšnje alineje,
  • pripravo opisa meril za izbor in postopka izbora regijskih projektov,
  • razvrstitev sektorskih projektov po prioriteti z utemeljitvijo in
  • pripravo podrobne predstavitve posameznih projektov v skladu s 17. členom Uredbe o regionalnih razvojnih programih, skupaj z nosilci projektov.

Razvojna agencija skupaj s partnerjema pripravi predlog kriterijev za uvrščanje regijskih projektov v Dogovor, ki jih potrdi Svet regije in so povezani z razvojno specializacijo regije.

Vodilni partner:
Mariborska razvojna agencija

Projektno partnerstvo:
ZRS Bistra Ptuj, RASG Lenart, JARA Ormož.

Trajanje projekta:
januar2014– december 2023.

Skupna vrednost projekta:
93.200.244,07 evrov.

Vir financiranja:
ESS, ESRR KS, proračun RS in lastna sredstva občin.


Barve

Pisava

Ostalo